L’Agència adjudica per 222.310 € el contracte de subministrament de nous decantadors per a l’EDAR de Can Bossa

El termini d’execució és de nou mesos

L’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) ha adjudicat recentment el contracte de subministrament de nous decantadors centrífugs i elements annexos per a l’assecament de fangs de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Can Bossa, a Eivissa, a CADAGUA, SA. L’empresa va presentar una oferta de 222.310 €, sense IVA. Tot i ser l’única oferta que s’ha presentat a la licitació, la Mesa de contractació ha valorat que aquesta s’adequa als criteris de valoració que regeixen la licitació sense incórrer en valors anormals o desproporcionats.

L’EDAR de Can Bossa rep tots els camions que treuen aigua de les fosses sèptiques de l’illa d’Eivissa. Aquesta circumstància fa que els fangs d’aquesta planta estiguin molt carregats d’arenes i resultin més abrasius del normal.

Per aquest motiu, els equips d’assecament es desgasten amb rapidesa i tenen una vida útil menor.

Amb aquest contracte se substitueixen els decantadors centrífugs, els quadres elèctrics de control respectius, les bombes mono i l’equip preparador de polielectròlit. També s’adeqüen les diferents canonades que connecten els distints elements.

El termini d’execució del contracte és de nou mesos.