L’Agència Balear de l’Aigua destina 1,1 milions d’euros a la reforma del dipòsit d’aigua potable de Son Pacs

\Es tracta d’una infraestructura clau per garantir el proveïment d’aigua potable als municipis de Palma, Calvià i Andratx

El Consell de Govern ha atorgat al conseller de Medi Ambient i Territori l’autorització prèvia per exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa corresponent a l’Agència Balear de l’Aigua per atendre les despeses derivades del projecte «Obres de rehabilitació del dipòsit d’aigua potable de Son Pacs», per un import d’1.178.511,59 €.

El dipòsit de Son Pacs és un dipòsit rectangular semienterrat de 21.000 m3 de capacitat que pot recollir les aigües procedents de totes les captacions, fons i dessalinitzadores gestionades per l’Agència Balear de l’Aigua.

Es tracta d’una infraestructura fonamental en la regulació de cabals de la xarxa en alta de Mallorca, especialment pel que fa a la garantia de proveïment dels municipis de Palma, Calvià i Andratx.

Actualment, aquest dipòsit, que es va finalitzar el 1999, roman en servei la major part de l’any a causa de la seva vital importància. És per això que només es pot accedir a l’interior durant breus períodes de temps, coincidint amb labors de conservació, reparació i neteja. Darrerament, s’ha pogut observar que l’interior i la coberta del dipòsit es trobaven molt deteriorats, amb deficiències greus en el formigó, i que era necessari reparar-los ràpidament.