Surt a exposició pública el projecte d’ampliació i millora de la depuradora d’Ariany

\ Les instal·lacions donen servei a quatre pobles del Pla de Mallorca

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) s’ha publicat, aquest dissabte, l’anunci d’inici d’exposició pública del Projecte d’ampliació i millora de l’estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) d’Ariany. Els interessats disposen de 30 dies hàbils per a presentar-hi al·legacions.

Aquesta EDAR està mancomunada i dona servei als municipis d’Ariany, Sineu, Petra i Maria de la Salut. Es considera necessari millorar i ampliar les instal·lacions per a augmentar-ne la capacitat, mitjançant la substitució de la majoria d’equips electromecànics, i millorar la qualitat de l’aigua depurada.

Cal recordar que l’aigua que depura aquesta EDAR es destina a la comunitat de regants i usuaris que s’encarrega de donar-li el tractament addicional pertinent de cara a la seva reutilització com a aigua regenerada.

El projecte preveu actuacions diferenciades en quatre nivells:

  • actuacions a l’EDAR.
  • actuacions a la xarxa de col·lectors generals (incloent les estacions de bombeig).
  • construcció d’un tanc de tempestes de 950 m3.
  • actuacions a la llacuna d’infiltració-evaporació.

Tal com està redactat el projecte actualment, es preveu que les obres es puguin executar en un termini de 12 mesos.