Es declara l’ampliació de la depuradora de Sa Pobla projecte d’interès autonòmic

Les millores previstes disminuiran l’impacte mediambiental a la zona

El Consell de Govern ha aprovat declarar d’interès autonòmic les obres del projecte d’ampliació i millora de tractament de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de sa Pobla, d’acord amb el que preveu l’apartat segon de l’article 149 de la Llei 12/2017, de 29 de novembre, d’urbanisme de les Illes Balears.

El projecte d’ampliació i millora de l’EDAR de sa Pobla preveu una ampliació de la capacitat de tractament de fins a 3.850 m3/dia, amb la qual cosa gairebé es dobla el cabal diari actual, que se situa en 2.000 m3/dia. Cal tenir en compte que aquesta capacitat es veu compromesa a causa, d’una banda, del creixement poblacional i, de l’altra, de la manca de separativa de la xarxa de clavegueram, de competència municipal. Aquesta problemàtica s’agreuja quan plou, perquè aquesta manca de separació entre la xarxa d’aigües pluvials i la xarxa d’aigües residuals provoca un augment del cabal d’aigua molt superior al que es pot tractar en la instal·lació dissenyada en l’actualitat.

A més d’augmentar la capacitat de cabal diari, s’actualitzaran i es milloraran diversos elements que han arribat al final de la seva vida útil. Així doncs, s’executarà un nou pretractament, dues línies de tractament biològic i decantació secundària, un aiguamoll artificial, un digestor i espessidor de fangs, així com la remodelació dels edificis de deshidratació i control, i l’adaptació de l’actual reactor biològic i digestor com a tanc de tempestes. El projecte preveu, a més, millores en la xarxa de sanejament.

L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) gestiona la depuradora.