Surt a exposició pública el projecte d’ampliació i millora del tractament de la depuradora de Formentera

S’incrementarà en un 25% el cabal mitjà diari de les instal·lacions

En el Butlletí oficial de les Illes Balears (BOIB) s’ha publicat, aquest dijous, l’anunci d’inici d’exposició pública del projecte d’ampliació i millora del tractament de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Formentera. Els interessats disposen ara de trenta dies hàbils per a presentar-hi al·legacions, si ho troben oportú.

L’ampliació de les instal·lacions suposarà que aquestes puguin incrementar un 25% el seu cabal mitjà diari. D’aquesta manera, l’EDAR podrà donar servei a una població equivalent de disseny de fins a 40.000 habitants en comptes dels 30.000 actuals.

El projecte contempla les actuacions següents:

– Construcció d’una nova arqueta d’arribada.

– Construcció d’un nou pretractament amb tamisat, desarenador i equips per a tractament de sorres i greixos, en un edifici de nova construcció.

– Construcció d’un tanc de laminació de cabals.

– Realització d’una sèrie de millores en l’equipament del reactor biològic consistents en la instal·lació d’un nou bufador, nous difusors, nou bombament de recirculació interna i nous agitadors de la zona anòxica.

– Nou repartiment a decantació secundària.

– Construcció d’un tercer decantador amb bombament de recirculació, excessos i flotants.

– Construcció d’un nou digestor de fangs i bombament de fang digerit.

– Construcció d’un nou espessiment de fangs.

– Nova desodorització de pretractament i de deshidratació.

– Edifici per a taller-magatzem.

– Reforma de l’edifici de control.

– Equips elèctrics associats als nous processos.

– Automatització de la instal·lació