El canon de sanejament finançarà l’ampliació i la millora de la depuradora de Sa Pobla per un import de 8 milions d’euros

El projecte preveu gairebé duplicar la capacitat de tractament actual

El Consell de Govern ha autoritzat l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental a aprovar l’expedient de despesa corresponent a la contractació de les obres d’ampliació i de millora del tractament de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de sa Pobla, per un import màxim de licitació de 8.068.655,84 € (IVA inclòs).

L’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental gestiona l’EDAR de sa Pobla des de l’any 1990. El projecte preveu gairebé duplicar la capacitat de tractament, que passarà dels 2.000 m3/dia fins als 3.850 m3/dia. A més, s’executarà un nou pretractament, dues línies de tractament biològic i decantació secundària, un aiguamoll artificial, un digestor i espessidor de fangs, així com la remodelació dels edificis de deshidratació i control i l’adaptació de l’actual reactor biològic i digestor com a tanc de tempestes. El projecte preveu, a més, millores a la xarxa de sanejament (estació d’impulsió, col·lectors i emissari).

Fins ara, la capacitat actual de tractament es veu compromesa a causa, d’una banda, del creixement poblacional, i, de l’altra, de la manca de separativa de la xarxa de clavegueram, de competència municipal. Aquesta problemàtica s’agreuja quan plou, ja que aquesta falta de separació genera un increment del cabal d’aigua molt superior al que pugui ser tractat a la instal·lació dissenyada en l’actualitat.

El projecte es finança a través del cànon de sanejament, ja que es troba dins els supòsits que el Decret 51/1992, de 30 de juliol, sobre indemnitzacions i compensacions per obres i instal·lacions de depuració d’aigües residuals, preveu com a indemnitzables.