L’Agència Balear de l’Aigua destinarà 1,15 milions d’euros a la retirada de l’antic emissari de Talamanca

Es preveu que la retirada de la canonada es dugui a terme durant l’any 2024

El Consell de Govern ha aprovat, aquest dilluns, atorgar al conseller de Medi Ambient i Territori l’autorització prèvia per exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa corresponent a l’expedient d’indemnització a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) per les obres, la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut del projecte de desmuntatge, retirada i gestió de residus de construcció i demolició de l’antic emissari de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) d’Eivissa per un import d’1.150.569,02 €, IVA inclòs.

L’antic emissari transcorre per l’oest de la badia de Talamanca i està format per una canonada de fibrociment de 600 mm d’amplada i una longitud aproximada de 1.500 m. Va donar servei entre els anys 1985 i 2017, en què fou substituït per l’actual emissari, que, amb una longitud de 2.037,84 m, pot suportar el doble de cabal que l’anterior.

Davant les incidències constants provocades pel mal estat de l’emissari, el Consell de Govern va aprovar, el juny de 2016, la substitució immediata de la infraestructura, pas previ a la declaració d’emergència de les obres, decretada pel Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua aquell mateix mes. El nou emissari va entrar en funcionament el juliol de 2017 per acomplir una demanda històrica.  

Una vegada autoritzada la despesa, l’Agència licitarà la redacció del projecte. Es preveu que la retirada de la canonada es pugui executar l’any 2024.