L’Agència Balear de l’Aigua renova els criteris i objectius de disseny de nous projectes prioritzant la reutilització i la neutralitat energètica

L’acord del Consell d’administració es basa en el Pacte Verd Europeu i s’avança a la modificació de la nova Directiva europea d’aigües residuals

El consell d’administració de l’Agència Balear de l’Aigua ha acordat, aquest dijous, els criteris i objectius de disseny dels nous projectes de depuració. La revisió es fa en el marc actual de la política ambiental europea, el VIII Programa d’Acció Plurianual en matèria de Medi Ambient, que es desenvoluparà fins el 2030.

L’acord s’avança a la revisió de la Directiva europea d’aigües residuals urbanes, actualment en tramitació, i està basat en els objectius mediambientals i climàtics del Pacte Verd Europeu, en els quals es recolza, i estableix un marc facilitador per aconseguir sis objectius prioritaris. En aquest sentit, els nous projectes de sanejament i depuració a redactar, així com els contractes d’explotació de les instal·lacions gestionades per l’Agència tindran en consideració els objectius següents:

– Per les noves instal·lacions, s’ha de prioritzar la reutilització com a forma de retorn al medi de les aigües una vegada depurades, i en cas que no sigui possible, la creació i manteniment de zones humides de manera que, d’una banda, s’afavoreixi la biodiversitat i, de l’altra, s’incrementi la quantitat de recursos subterranis disponibles per infiltració indirecta d’aigües regenerades.

– Es preveuran les mesures necessàries per a possibilitar la reutilització d’aigües regenerades, en concret la instal·lació de tractaments de regeneració (urbana) i punts d’entrega per camions.

– S’incorporaran mesures encaminades a un impacte energètic neutre, com ara cogeneració (biogàs), instal·lacions fotovoltaiques, turbines hidroelèctriques on hi hagi potencial i qualsevol altra tecnologia viable.

– S’inclouran mesures per l’aprofitament dels recursos existents a les aigües depurades i els llots de depuració, com per exemple l’extracció de Nitrogen i Fòsfor per al seu aprofitament fora de les instal·lacions o la generació de biogàs o CO2 per aconseguir la neutralitat energètica.

– Es comptarà amb mesures de sensorització en continu dels paràmetres bàsics d’entrada i sortida d’aigües a les instal·lacions així com del funcionament de les instal·lacions.

– Es recolliran mesures per minimitzar l’impacte de pluges torrencials

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha destacat que «amb l’adopció d’aquests criteris i objectius donam compliment al que estableix la revisió de tercer cicle del Pla Hidrològic de les Illes Balears (PHIB), recentment aprovada, i que aposta per l’impuls a la reutilització com a estratègia bàsica per assegurar la disponibilitat d’aigua les properes dècades». Mir ha afegit, a més, que aquests nous criteris s’adapten a altres instruments de planificació com ara l’Estratègia de Zones Humides, presentada aquesta mateixa setmana.