Emeterio Moles Moles

Director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental

Benvinguts a la pàgina de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental, portal d’informació, notícies i transparència de la nostra activitat. Un espai per conèixer-nos i per informar de les principals dades de la nostra tasca com a instrument essencial de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua i de la Direcció General de Recursos Hídrics.

Abaqua és una entitat amb vocació municipalista, de naturalesa autonòmica, però amb orientació local, dirigida a prestar serveis als ajuntaments i ens locals de les nostres Illes per assistir-los en els projectes, la construcció i l’explotació d’infraestructures de proveïment.

El nostre paper es troba en la gestió d’estacions dessaladores, depuradores, elevadores i instal·lacions de transvasament, emmagatzematge i restitució d’efluents, atenent les demandes i necessitats dels ajuntaments i complint els requisits normatius de tractament de les aigües residuals.

Estam compromesos a reformar i millorar les infraestructures de tractament d’aigües residuals existents. Aquestes actuacions cercaran integrar els requisits i paràmetres legislatius nous, amb l’objectiu de millorar la qualitat de les aigües depurades. Així mateix, ens esforçam per reduir els cabals abocats a la mar per la qual cosa implementam tractaments que en fomentin la regeneració i reutilització posterior. Amb aquestes mesures, perseguim l’objectiu final d’aconseguir que hi hagi un nivell zero d’abocament a la mar.

El nostre compromís inclou mantenir els elements destinats a la gestió de l’efluent, tant per restituir-lo com per eliminar-lo. A més, en la nostra visió a llarg termini, tractam els emissaris no només com a vies d’eliminació sinó com a components clau per reutilitzar l’aigua en situacions específiques. Aquest enfocament ens orienta cap a la recerca de solucions alternatives que fomentin un maneig més eficient i sostenible dels recursos.

Optimitzam les instal·lacions de producció, emmagatzematge i distribució d’aigua, i n’adaptam la capacitat per dotar-les de la versatilitat, flexibilitat i redundància necessàries. Això ens permet atendre de manera eficient les necessitats de la població i els desafiaments plantejats pel clima. Consideram aquestes infraestructures com a elements crucials per protegir els aqüífers subterranis i per garantir una resposta adequada a les demandes hídriques de la nostra Comunitat.

Al mateix temps, implementam tecnologies i solucions per millorar l’eficiència energètica en els processos de depuració, producció i transport d’aigua. Aquest enfocament inclou la integració de novetats tecnològiques que contribueixen a la reducció del consum i de les emissions, i el foment l’ús de les energies renovables. Aquestes accions demostren el nostre compromís amb la reducció de l’impacte ambiental i la promoció d’una gestió més sostenible i eficaç dels recursos hídrics.

El nostre objectiu és fer una passa més enllà del que estrictament exigeixen les normes, i cercar, en tots els processos, la reducció de l’impacte sobre el medi i la biodiversitat, la recuperació dels aqüífers, i la col·laboració transversal amb la resta d’entitats implicades en el cicle integral de l’aigua i en la seva reutilització com a alternativa a l’abocament.

Emeterio Moles Moles
Director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental