Actuacions de construcció i gestió d’infraestructures d’abastament i dessalació

Actuacions de construcció i gestió d’infraestructures d’abastament i dessalació

En aquest apartat s’enumeren les actuacions realitzades per l’àrea de construcció i gestió de infraestructures d’abastament i dessalació durant el període 2018-2019. Les actuacions es divideixen per illes en funció de la seva tipologia (conservació i manteniment, obres, serveis i subministrament).

Mallorca
Actuació Import (sense IVA) Any
Servei d’explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions d’abastiment en alta de Mallorca 10.311.617,6€ 2018-2022
Servei de lloguer de vehicles, realització de treballs d’explotació, manteniment i conservació d’instal·lacions de la zona d’abastiment de Mallorca, facturar a partir 27/03/2018, veure informe. 20.599,54€ 2018
Servei de control i anàlisi d’aigua potable, explotació manteniment i conservació de les instal·lacions de la zona d’abastiment de Mallorca. 21.785,81€ 2018
Subministrament de hipoclorit tractament d’aigua potable d’explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions de la zona d’abastiment de Mallorca. 14.866,00€ 2018
Taula 1. Actuacions de conservació i manteniment de l’illa de Mallorca 2018-2019.

 

Actuació Import (sense IVA) Any
Obres de reparació de diverses instal·lacions de la IDAM de Palma (en execució) 241.149,99€ 2019
Obres de reforma del centre de maniobra i mesura de la línia d’alta tensió de la captació de Sa Marineta 80.870,92€ 2019
Obres d’ampliació de la instal·lació de refrigeració existent en el bombeig del Port de Sóller. 65.310,00€ 2019
Remodelació de l’estació de tractament d’aigua potable (E.T.A.P.) de Soller 233.502,46€ 2019
Execució del by-pass en la canonada de Sa Marineta-s’Estremera 279.510,00€ 2018
Obres de reparació d’equips crític de l’IDAM de Palma 48.433,04€ 2018
Millores a les instal.lacions de cloració dels dipòsits de Son Sant Joan, Son Sitges, Muro i Santa Maria 120.000,00€ 2018
Taula 2. Obres realitzades a l’illa de Mallorca 2018-2019.

 

Serveis
Actuació Import (sense IVA) Any
Servei per a garantir la producció d’aigua potable de l’estació de la IDAM de Palma 254.691,26€ 2019
Servei de manteniment, revisió i assistència tècnica de les instal·lacions d’alta tensió de la xarxa de abastiment de Mallorca. 29.076,06€ 2018
Millores a les instal·lacions de cloració dels dipòsits de Son Sant Joan, Son Sitges, Muro i Santa Maria. 120.000,00€ 2018
Reparació de la bomba nº 3 i nº 2 marca Sterling d’impulsió d’aigua de Calvià i Andratx, ubicades a l’estació de bombeig de Son Pacs. 10.665,12€ 2018
Servei d’assistència tècnica de les instal·lacions d’explotació, manteniment de la zona d’abastiment de Mallorca. 14.960,00€ 2018
Servei de jardineria de les instal·lacions de la zona d’abastiment de Mallorca. 14.200,00€ 2018
Taula 3. Serveis realitzats a l’illa de Mallorca.

 

Actuació Import (sense IVA) Any
Subministrament, instal·lació, posada en marxa i legalització dels equips d’extracció de l’aire de climatització de la captació de la IDAM de Palma 112.889,34€ 2019
Subministrament d’un sistema d’alimentació ininterrompuda d l’estació de bombeig de sa Costera. 4.912,50€ 2018
Taula 4. Subministraments a l’illa de Mallorca.

 

Menorca
Actuació Import (sense IVA) Any
Servei d’explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions de l’IDAM i les seves instal·lacions annexes (IDAM Ciutadella) 796.080,84€ 2018-2020
Taula 5. Conservació i manteniment a l’illa de Menorca.

 

Actuació Import (sense IVA) Any
Construcció d’un bombeig cap a Son Blanc de la IDAM de Ciutadella 37.705,65€ 2019
Obres i subministraments necessaris per tal de garantir l’abastiment d’aigua potable al municipi de Ciutadella. 396.581,57€ 2019
Situació d’emergència causada per l’avaria de l’arqueta d’aigua producte de desplaçament i instal·lació d’un tub de by-pass a la planta (IDAM Ciutadella) 16.910,32€ 2019
Canonada entre IDAM Ciutadella i dipòsit de Son Blanc. 383.961,01€ 2019
Taula 6. Obres realitzades a l’illa de Menorca.

 

Actuació Import   (sense IVA) Any
Servei de muntatge de dues electrobombes, reparació i transport de la IDAM de Ciutadella 14.960,00€ 2019
Servei de contractació de l’IDAM Ciutadella  del 17/03/2018 fins 16/09/2018 26.350,87€ 2018
Taula 7. Serveis realitzats a l’illa de Menorca.

 

Actuació Import  (sense IVA) Any
Instal·lació del sistema de telecontrol dels dipòsits de Cala d’en Bosch. 16.388,35€ 2019
Taula 8. Subministraments realitzats a l’illa de Menorca.

 

Eivissa i Formentera
Actuació Import     (sense IVA) Any
Servei d’explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions de l’IDAM de Santa Eularia i les instal·lacions annexés. 1.244.586,05€ 2017-2019
Taula 9. Conservació i manteniment de les illes d’Eivissa i Formentera.

 

Actuació Import     (sense IVA) Any
Redacció de projectes i execució de les obres de connexió de l’IDAM de Santa Eularia 2.462.145,94€ 2019
Ampliació del dipòsit d’aigua potable de la IDAM de Santa Eulària 1.132.800,13€ 2019
Obres d’ampliació de la IDAM de Formentera 1.690.890,45€ 2018
Assistència tècnica a la direcció de les obres d’execució de connexions de les conduccions precedents IDAM Eivissa 14.500,00€ 2018
Obres de reparació de l’avaria de l’emissari submarí de salmorra de la planta de la IDAM de Formentera 62.156,00€ 2018
Redacció de projectes i  execució de les obres d’instal·lació de dispensadors d’aigua per a subministrament d’aigua a camions de venda d’aigua a domicili en les dessaladores d’Eivissa i Sant Antoni 271.978,88€ 2018
Taula 10. Obres realitzades a les illes d’Eivissa i Formentera.

 

Actuació Import  (sense IVA) Any
Direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres d’ampliació d’aigua producte de la IDAM de Santa Eulària 59.350,00€ 2018
Taula 11. Serveis realitzats a les illes d’Eivissa i Formentera.

 

Actuació Import  (sense IVA) Any
Subministrament i instal·lació d’un equip de bufadors per els filtres d’arena de la IDAM de Formentera 35.000,00€ 2019
Situació d’emergència causada per l’avaria de la conducció d’aigua producte IDAM Formentera-dipòsit des Caló. 2.435,16€ 2019
Subministrament d’un motor reserva per la captació de l’IDAM Formentera i muntatge del condensador T1. 12.372,76€ 2018
Avaria del sistema de refrigeració mitjançant una bomba de calor de la captació de la IDAm de Santa Eularia 8.847,89€ 2018
Taula 12. Actuacions referents als subministraments realitzats a les illes d’Eivissa i Formentera.