Salinitat de les aigües residuals d’entrada del clavegueram municipal

Salinitat de les aigües residuals d’entrada del clavegueram municipal

  • A les Illes Balears, més de la meitat de l’aigua residual municipal que arriba a les depuradores presenta una salinitat que supera el llindar establert per poder permetre la seva reutilització per usos agrícoles. Durant el 2022, el 54,5% de l’aigua residual municipal superava aquest llindar, un 3% menys que l’any 2021.
  • A Mallorca, ha augmentat la salinitat durant el 2022 respecte l’any 2021 passant de 42,7% del cabal total amb excés de salinitat a un 49,4%.
  • L’any 2022, el 46,4% de l’aigua residual de Menorca va superar la salinitat màxima establerta, un 10,2% menys que l’any anterior.
  • Eivissa és l’illa que presenta els majors percentatges d’aigua residual amb excés de salinitat. L’any 2022 un 69,5% de l’aigua residual municipal supera el llindar establert, un 14,8 % menys que l’any 2021.
  • Els nivells de salinitat de l’aigua residual d’entrada a Formentera presenten grans oscil·lacions, arribant fins al 80,7% de l’aigua residual municipal amb excés de salinitat l’any 2019 i al 43,9% l’any 2022.

Introducció

L’aigua residual del clavegueram municipal arriba a les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR), on és tractada per reduir-ne la càrrega contaminant i retornar-la al medi o ser reutilitzada. Els efluents d’aquestes instal·lacions de depuració s’anomenen aigua residual urbana depurada.

Un dels factors importants a les aigües residuals és la salinitat ja que aquesta influeix en el procés de depuració i també determina el potencial de reutilització de l’aigua residual urbana depurada per a usos agrícoles. Les estacions depuradores no estan destinades a la dessalinització de l’aigua residual i, per tant, la salinitat de l’aigua residual procedent del clavegueram no és eliminada i surt pràcticament amb la mateixa concentració a l’aigua depurada.

És molt important destacar que solucionar aquesta problemàtica és responsabilitat dels ajuntaments, ja que la salinització es produeix principalment per la intrusió salina al clavegueram municipal. De manera més generalitzada, la salinitat de l’aigua residual del clavegueram pot estar relacionada amb el mal estat de la xarxa de clavegueram moltes ruptures per on entra l’aigua salada subterrània, especialment a les xarxes properes a la costa. A més, aquesta salinitat pot provenir també de forma puntual, dels abocaments il·legals de salmorra de dessaladores privades a la xarxa de sanejament municipal o bé dels abocaments de certes aigües residuals industrials.

La salinitat es mesura mitjançant la conductivitat elèctrica. Aquesta és la capacitat d’un material per deixar passar el corrent elèctric a través de les seves partícules. En el cas de l’aigua, la capacitat per conduir el corrent elèctric augmenta amb la concentració de sal.

A partir d’aquest indicador es pretén comprovar el grau de salinitat de les aigües residuals que arriben a les EDAR. L’aigua residual del clavegueram compleix la salinitat quan no se superen els 3 mS/cm de conductivitat, llindar límit per possibilitar els usos agrícoles de l’aigua.

El període d’estudi comprèn des de l’any 2016 fins l’any 2022. S’ha analitzat mensualment el volum d’aigua residual procedent del clavegueram que supera el llindar de conductivitat i s’ha relacionat amb el volum total tractat, per poder comparar els resultats de les EDAR i de les illes. També s’ha estudiat l’estacionalitat dels incompliments, comprovant si aquests es produeixen durant la temporada alta de l’activitat turística (de maig a octubre, ambdós inclosos).

Mallorca

  Figura 27. Percentatge d’excés de salinitat de l’aigua residual del clavegueram a l’illa de Mallorca.

La Figura 27 mostra el percentatge d’ARC a l’illa de Mallorca amb excés de salinitat. S’observa un volum d’incompliment d’entre el 30% i el 50% de l’ARC. Al llarg del període estudiat, el percentatge d’excés de salinitat es manté bastant constant.

A la taula següent es pot observar el percentatge d’aigua residual amb excés de salinitat per l’any 2022. S’ha estimat el percentatge d’aigua residual del clavegueram que supera el llindar de salinitat establert i s’ha analitzat l’estacionalitat. Si no s’hi ha detectat un comportament estacional, s’ha comparat la ubicació de la depuradora i dels municipis servits amb l’estat de les masses subterrànies per identificar la possible causa de l’excés de salinitat.

EDARCabal amb excés de salinitat (%)
Capdepera100,00 %
Platja de Muro100,00 %
Pollença100,00 %
Colònia de Sant Jordi94,18 %
Campos93,06 %
Cas Concos91,79 %
Randa91,29 %
Son Servera86,14 %
Santanyí84,30 %
Cala Ferrera84,26 %
Ses Salines83,07 %
Sa Ràpita76,26 %
Son Serra de Marina74,18 %
Cala d’Or73,03 %
Andratx59,09 %
Cales de Manacor52,41 %
Estellencs49,53 %
Sóller49,52 %
Vilafranca48,52 %
Colònia de Sant Pere47,43 %
Portocolom45,79 %
Muro38,08 %
Porreres28,67%
Sant Joan26,36%
Cales de Mallorca25,21%
Llubí24,00%
Font de Sa Cala21,62%

Taula 13. Depuradores amb excés de salinitat de l’aigua residual del clavegueram municipal a l’illa de Mallorca.

Durant l’any 2022, l’ARC que arribava a 27 depuradores es caracteritzava per un excés de salinitat.. A la Figura 28 es pot veure la ubicació de les depuradores amb excés de salinitat per l’any 2022. Queda patent que els incompliments s’ubiquen majoritàriament a la meitat sud de l’illa de Mallorca.

 Figura 28. Avaluació de les aigües residuals del clavegueram municipal segons l’excés de salinitat a l’illa de Mallorca.  

Menorca

 Figura 29. Percentatge de les aigües residuals del clavegueram municipal segons l’excés de salinitat a l’illa de Menorca.

La Figura 29 mostra el percentatge d’ARC a l’illa de Menorca que pateix un excés de salinitat. El volum d’aigua residual salinitzada se situa entre el 45% i el 65% de l’aigua residual. No obstant això, l’any 2022 l’indicador descendeix fins al 46,4%.

Seguint el mateix procediment que en l’anàlisi de Mallorca, s’han analitzat els incompliments d’aquest indicador l’any 2022, el percentatge d’ARC que supera el llindar de salinitat i la seva possible estacionalitat (taula següent).

EDARCabal amb excés de salinitat (%)
Ciutadella Nord89,66%
Ciutadella Sud81,34%
Alaior66,70%
Addaia58,09%
Sant Lluís46,69%
Sant Climent45,00%
Ferreries24,17%

Taula 14. Depuradores amb excés de salinitat de l’aigua residual del clavegueram municipal a l’illa de Menorca.

Durant l’any 2022, l’ARC que arribava a 7depuradores presentava un excés de salinitat. El 89,6% de l’ARC que es va tractar a la depuradora de Ciutadella Nord, presentava una salinitat excessiva. L’excés de salinitat pot estar relacionat amb la intrusió marina a les masses subterrànies, fet que pot provocar la salinització de l’aigua residual, si s’infiltra l’aigua dins la xarxa per les juntes i ruptures o bé amb certes activitats industrials. La ubicació de les EDAR amb excés de salinitat es pot observar a la Figura 30.

 Figura 30. Avaluació de les aigües residuals del clavegueram municipal segons l’excés de salinitat a l’illa de Menorca.

Eivissa

 Figura 31. Cabal total i percentatge d’excés de salinitat de l’aigua residual del clavegueram municipal a l’illa d’Eivissa.

Com es pot observar a la Figura 31, el percentatge del volum d’aigua residual del clavegueram amb excés de salinitat a l’illa d’Eivissa durant el període 2016-2022 se situa entre el 59,9% i el 80,1%. Durant l’any 2022 s’ha produït una disminució del percentatge de cabal d’aigua residual amb salinitat arribant al 69,5%. Aquests valors d’incompliment són molt elevats respecte la resta d’illes, demostrant l’existència d’una gran problemàtica de salinitat a les aigües residuals municipals.

Com en els casos anteriors, s’han analitzat l’excés de la salinitat l’any 2022 i el percentatge taula 16.

EDARCabal amb excés de salinitat (%)
Eivissa100%
Can Bossa84,91%
Santa Eulària67,63%
Port de Sant Miquel54,30%
Cala Tarida31,67%

Taula 15. Depuradores amb excés de salinitat de l’aigua residual del clavegueram municipal a l’illa d’Eivissa.

 

L’ARC que arribava a cinc depuradores de l’illa d’Eivissa incomplia aquest indicador l’any 2022. Les aigües residuals que arribaven a les tres EDAR més grans de l’illa, les depuradores d’Eivissa, Can Bossa i de Santa Eulària, presentaven un percentatge d’incompliment molt elevat.

Cal destacar que, tot i l’elevada importància del sector turístic a l’illa, no s’ha detectat dinàmica estacional a l’ARC de cap municipi. Per tant, en general, els incompliments es podrien relacionar amb un clavegueram amb molt mal estat de conservació ja que hi ha una gran problemàtica d’intrusió salina. Les EDAR amb excés de salinitat es poden observar a la Figura 32.

 Figura 32. Avaluació de les aigües residuals del clavegueram municipal segons l’excés de salinitat a l’illa d’Eivissa.

Formentera

L’illa de Formentera només disposa d’una depuradora gestionada per l’Agència Balear de l’Aigua. Tal com s’observa a la Figura 33, l’aigua residual del clavegueram de l’illa es caracteritza per un excés de salinitat exceptuant els anys 2017 i 2018. Durant l’any 2022 es va poder detectar un clar comportament estacional de l’excés de salinitat, possiblement relacionat amb els abocaments de salmorra de les dessaladores privades vinculades al sector turístic. Durant el 2022 es produeix un descens del 20% d’aquest indicador.

Figura 33. Cabal total i percentatge de volum d’aigua residual del clavegueram amb excés de salinitat a l’illa de Formentera.