Competències

Competències

L’Agència Balear de l’Aigua te competències per executar les polítiques públiques de la Conselleria de Medi Ambient i Territori en matèria hidràulica, qualitat ambiental i litoral. En particular, l’Agència Balear de l’Aigua desenvolupa les següents competències:

Competències en abastament i dessalació d’aigua

l’Agència Balear de l’Aigua desenvolupa següents competències en matèria hidràulica i de la qualitat ambiental de les aigües:

 • La planificació, redacció de projectes i la construcció d’obres de captació d’aigües i dessalació per garantir l’abastament a les poblacions, així com les obres, les instal·lacions i els serveis comuns, incloent les relatives a la seva conducció, potabilització i distribució.
 • L’explotació, la conservació, el manteniment i la gestió de les infraestructures, obres, conduccions, instal·lacions i actuacions d’abastament i dessalació.
 • L’estudi, investigació, redacció, proposta d’aprovació i realització de plans, programes i actuacions relatives a la captació, conducció i distribució d’aigües per a qualsevol ús, torrents i cursos fluvials i en general, de qualsevol acció en matèria hidrològica o que estigui vinculada amb la consecució del bon estat de les masses d’aigües o amb la gestió sostenible del recurs hídric.
 • L’assessorament a qualsevol entitat, pública o privada, així com la promoció i la posada en marxa de campanyes d’educació i informació pública relacionades amb el foment de l’estalvi i la gestió sostenible de les aigües. S’inclouen la posada en marxa de programes de formació i capacitació professional en col·laboració, si escau, amb altres centres o col·lectius especialitzats, així com la publicació de llibres, fullets, programes informàtics i tot tipus de material de difusió i divulgació, i la participació en exposicions, fires i congressos.

Competències en sanejament i depuració

l’Agència Balear de l’Aigua desenvolupa les següents competències en matèria de sanejament, depuració i de la qualitat ambiental de les aigües depurades:

 • La planificació, redacció de projectes i la construcció d’obres i instal·lacions de sanejament i depuració d’aigües residuals, incloses les relatives a la conducció de les mateixes fins al seu lloc de depuració i al seu punt de vessament.
 • La gestió, conservació, explotació i manteniment de les infraestructures, obres, conduccions, instal·lacions i actuacions previstes de sanejament i depuració.
 • L’estudi, investigació, redacció, proposta d’aprovació i realització de plans, programes i actuacions relatives al sanejament i depuració de les aigües residuals i, en general, de qualsevol acció en matèria hidrològica o que estigui vinculada amb la consecució del bon estat de les masses d’aigües o amb la gestió sostenible del recurs hídric.
 • La col·laboració amb el Servei de Costes i Litoral de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la resta de les administracions públiques competents, en el control efectiu i la vigilància dels vessaments d’aigües residuals als col·lectors generals, estacions depuradores i demés infraestructures o instal·lacions que hagin estat encomanades o gestió de la qual correspongui a l’Agència, a les xarxes de clavegueram o a qualsevol altra infraestructura hidràulica, en els casos en què aquests vessaments puguin afectar el normal funcionament dels esmentats sistemes de depuració.

Competències en neteja de litoral i qualitat ambiental

l’Agència Balear de l’Aigua desenvolupa les següents competències en matèria de litoral i qualitat ambiental:

 1. Desenvolupament del servei de neteja del litoral marítim mitjançant una xarxa de barques de neteja. Encara que la neteja del litoral es una competència municipal (zona terrestre) i estatal (zona marina), l’Agència Balear de l’Aigua desenvolupa anualment aquest servei a la franja marítima de les Illes Balears, des de la línia de costa fins 3 milles nàutiques.
 1. Assessorament a qualsevol entitat, pública o privada, en matèria de qualitat ambiental, residus i litoral, especialment en relació amb les directrius i programes comunitaris; així com en la redacció i la implementació de plans empresarials de prevenció i minimització de residus.
 2. Promoció i la posada en marxa de campanyes d’educació i informació social relacionades amb la qualitat ambiental, residus i litoral, incloent la posada en marxa de programes de formació i capacitació professional, en col·laboració, si escau, amb altres centres o col·lectius especialitzats ; així com la publicació de llibres, fullets, programes informàtics i tot tipus de material de difusió i divulgació, i la participació en exposicions, fires i congressos.