Organització

Organització

El regim jurídic i el funcionament actual de l’Agència Balear de l’Aigua es regeixen pel Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental.

Òrgans superiors de direcció

El president o presidenta

El president o presidenta de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i del seu Consell d’Administració es la persona titular de la Conselleria competent en matèria de medi ambient. La Vicepresidència de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental correspon a la persona titular de la direcció general competent en matèria de recursos hídrics.

Corresponen al president o presidenta les funcions següents:

 1. Convocar i presidir el Consell d’Administració, com també fixar l’ordre del dia de les reunions i dirigir-ne les deliberacions, dirimir els empats amb el seu vot de qualitat i aixecar les sessions.
 2. L’alta direcció i la inspecció de l’entitat.
 3. Vetllar pel compliment de les lleis i dels acords adoptats pel Consell d’Administració.
 4. Dur la signatura a qualsevol classe d’actes, contractes i convenis fets conforme als acords adoptats pel Consell d’Administració, llevat que per acord d’aquest s’atribueixin a altres persones.
 5. Exercir les facultats que li delegui el Consell d’Administració.
 6. Exercir, per raons d’urgència, qualsevol de les facultats que corresponguin al Consell d’Administració, i donar-ne compte a aquest Consell als efectes de la seva ratificació.

El Consell d’Administració

El Consell d’Administració està integrat pel president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta i els vocals. El director o directora gerent i el secretari o secretària general han d’assistir a les reunions amb veu, però sense vot.

Els vocals del Consell d’Administració són els següents:

 1. La persona titular de la secretaria general de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
 2. Una persona en representació de la Conselleria de Presidència.
 3. Una persona en representació de la conselleria competent en matèria d’hisenda i pressuposts.
 4. Fins a un màxim de quatre vocals més, designats per la persona titular de la conselleria competent en matèria de medi ambient.

Així mateix, ha d’assistir a les sessions del Consell d’Administració, per a l’assessorament jurídic dels òrgans directius, amb veu i sense vot, una persona en representació de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma, sens perjudici que aquesta pugui delegar aquesta funció en un membre del servei que tingui atribuït l’assessorament jurídic de l’ens.

El president o presidenta del Consell d’Administració pot convidar a les reunions a experts en els temes que siguin objecte de tractament o qui, en general, pugui ajudar a la formació de la voluntat del Consell per la seva relació específica amb la qüestió que figuri en l’ordre del dia. En cap cas les persones convidades poden formar part en les votacions del Consell.

El Consell d’Administració té les facultats següents:

 1. Organitzar, dirigir i inspeccionar el funcionament de l’entitat.
 2. Organitzar el funcionament del mateix Consell d’Administració.
 3. Aprovar els avantprojectes de pressuposts d’explotació i de capital que corresponguin a les previsions anuals i pluriennals de l’entitat, com també aprovar els projectes d’inversions reals i financeres que s’hagin de fer o iniciar durant l’exercici.
 4. Acordar la formalització d’operacions de crèdit i endeutament tant en títols com en operacions de crèdit i altres operacions financeres, per al finançament adequat de les seves activitats.
 5. Acordar les mesures oportunes per a l’administració dels béns i drets de l’entitat, com també la seva adquisició, venda, permuta, arrendament, cessió gratuïta i onerosa i gravamen d’aquests, i, en general, els negocis jurídics que siguin convenients per a la realització dels fins d’aquesta entitat, en els termes previnguts en la legislació vigent.
 6. Acordar la signatura de convenis amb entitats, empreses o persones, públiques o privades.
 7. Autoritzar amb caràcter previ els contractes que subscrigui l’entitat en els supòsits prevists en l’article 2.8 del Decret 147/2000, de 10 de novembre, sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, quan aquesta competència hagi estat delegada conforme a allò que preveu l’apartat 2 d’aquest article.
 8. Aprovar els comptes anuals i la memòria explicativa de la gestió anual de l’entitat, com també el pla d’actuació anual.
 9. Decidir la participació de l’entitat en negocis, societats, consorcis, entitats o empreses, públiques o privades, per complir millor els seus fins, com també la constitució d’unes i altres, fixant les seves normes i condicions, de conformitat amb la legislació que resulti d’aplicació.
 10. Aprovar la plantilla de personal de l’entitat, com també els criteris de selecció, admissió i retribució, sens perjudici de la legislació vigent que resulti d’aplicació.
 11. Contractar el personal, com també acordar l’extinció de contractes del personal laboral que integra la plantilla de l’entitat.
 12. Aprovar les tarifes, els preus i els cànons que siguin aplicables per la prestació dels seus serveis, en els termes que s’estableixin en la legislació vigent.
 13. Ser l’òrgan de contractació de l’entitat i aprovar els plecs de condicions particulars i els plecs de condicions tècniques que han de regir la contractació, com també els projectes d’obres i pressuposts de projectes, adquisicions, estudis i serveis de l’entitat.
 14. Decidir la composició de les meses de contractació de l’entitat quan aquestes meses s’hagin de constituir conforme a la legislació vigent en matèria de contractació pública, tenint en compte allò que disposa l’article 3 del Decret 147/2000, de 10 de novembre.
 15. Coordinar i supervisar les actuacions que, en exercici de les seves competències, duguin a terme la resta dels òrgans de gestió de l’entitat.
 16. Qualsevol altra facultat que correspongui, o pugui correspondre, a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, i no estigui expressament reservada a altres òrgans, dins les facultats àmplies que corresponguin a l’Agència.
 17. Representar l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental en matèria de patrimoni i exercir-ne les facultats dominicals pròpies dels seus béns i drets, com també totes les facultats que la Llei de patrimoni atribueix al Consell de Govern i al conseller competent en matèria de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Òrgans de gestió

Director o directora Gerent

Corresponen al director o directora gerent les facultats d’administració i gestió ordinària i, en general, les funcions executives d’aquesta, sens perjudici de les facultats reservades als altres òrgans de direcció i amb subjecció als criteris i instruccions que emanen de la persona o els òrgans superiors de direcció de les entitats. El director o directora gerent és plenament responsable, com a cap de les àrees competencials no atribuïdes als altres òrgans de direcció, especialment en les matèries d’abastament i recursos hidrològics, sanejament i qualitat de les aigües i qualitat ambiental, residus i litoral.

Són atribucions del director o directora gerent les següents:

 1. Representar legalment l’entitat en judici i fora d’aquest, en qualsevol acte o contracte, i exercir les accions judicials i administratives que corresponguin a aquesta entitat.
 2. Proposar al Consell d’Administració l’aprovació dels projectes d’obres i pressuposts de projectes, adquisicions, estudis i serveis de l’entitat.
 3. Auxiliar, dins el seu àmbit competencial, el president o presidenta i els vicepresidents o vicepresidentes en les seves activitats per al compliment dels fins de l’entitat.
 4. Executar els acords del Consell d’Administració i vetllar pel seu compliment.
 5. Exercir la direcció del personal, conjuntament amb el secretari o secretària general.
 6. Exercir la direcció de tots els serveis de l’entitat, com també la inspecció d’aquests serveis.
 7. Elaborar i proposar al Consell d’Administració l’aprovació dels plans i projectes de l’entitat.
 8. Formular i proposar, conjuntament amb el secretari o secretària general, al Consell d’Administració, l’aprovació dels comptes anuals i de la memòria explicativa de la gestió anual de l’entitat, els pressuposts d’explotació i de capital, com també els programes de previsions pluriennals i anuals, la liquidació de comptes i la memòria explicativa de la gestió anual.
 9. Informar, dins el seu àmbit competencial, el president o presidenta i el Consell d’Administració de totes les qüestions que concerneixin la gestió de l’entitat.
 10. Executar les funcions i facultats que li delegui el president o presidenta o el Consell d’Administració.
 11. Iniciar els procediments de responsabilitat patrimonial.
 12. En general, qualsevol altra funció que correspongui a la gestió de l’entitat, dins les directrius que estableixin el president o presidenta o el Consell d’Administració, o que li siguin atribuïdes per aquest Consell d’Administració.
 13. Subscriure l’informe anual d’activitat i la declaració de garantia i responsabilitat en els termes que estableix la Llei 7/2010, de 21 de juliol.

Secretaria General

La secretaria general té assignades les competències següents:

 1. Exercir la direcció del personal, conjuntament amb el director o directora gerent.
 2. Administrar i gestionar el personal.
 3. Fer l’assessorament jurídic.
 4. Proposar al Consell d’Administració, l’aprovació dels plecs de condicions particulars i tècniques que han de regir la contractació i posteriorment fer efectiva la tramitació dels expedients de contractació.
 5. Elaborar les propostes de resolució dels recursos i reclamacions interposats contra els actes administratius dictats pels diferents òrgans de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental.
 6. Gestionar el registre d’entrada i sortida.
 7. Auxiliar, en el seu àmbit competencial, el president o presidenta i el vicepresident o vicepresidenta en les seves activitats per al compliment dels fins de l’entitat.
 8. Informar, en el seu àmbit competencial, el president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta i el Consell d’Administració de les qüestions que concerneixin la gestió de l’entitat.
 9. En general l’assistència jurídica i en els assumptes generals relacionats amb el funcionament de l’entitat.
 10. La gestió de l’inventari de béns de l’entitat.
 11. Formular i proposar, conjuntament amb el director o directora gerent, al Consell d’Administració, l’aprovació dels comptes anuals i de la memòria explicativa de la gestió anual de l’entitat, els pressuposts d’explotació i de capital, com també els programes de previsions pluriennals i anuals, la liquidació de comptes i la memòria explicativa de la gestió anual.

El secretari o secretària general ha d’exercir també el càrrec de secretari o secretària del Consell d’Administració de l’entitat. Com a secretari o secretària del Consell d’Administració, li correspon preparar les sessions d’aquest òrgan, cursar les convocatòries de les reunions conforme a les instruccions del seu president o presidenta i estendre’n les actes, donar fe dels seus acords i tramitar-los perquè s’executin.

Organigrama de gestió

L’Agència Balear de l’Aigua desenvolupa les seves tasques en diferents àrees i unitats que realitzen tasques tan de funcionament administratiu intern (assumptes generals i personal, gestió econòmica, assessorament jurídic i contractació) com tasques tècniques per dur a terme la gestió de les infraestructures hidràuliques (Figura 1).

Figura 1. Organigrama de gestió de l’Agència Balear de l’Aigua.