Què feim quant a abastament i dessalació

Què feim quant a abastament i dessalació

Què feim quant a Abastament i Dessalació

L’àrea de construcció i gestió d’abastament i dessaladores de l’Agència Balear de l’Aigua té com a finalitat gestionar les activitats relacionades amb la producció, la captació, la distribució, l’emmagatzematge i el subministrament d’aigua potable en alta a bona part del municipis del territori balear. Com a entitat pública, a l’Agència Balear de l’Aigua li corresponen les següents competències en matèria hidràulica i de la qualitat ambiental de les aigües:

  • La planificació, redacció de projectes i la construcció d’obres de captació d’aigües i dessalació per garantir l’abastament a les poblacions, així com les obres, les instal·lacions i els serveis comuns, incloent les relatives a la seva conducció, potabilització i distribució.
  • L’explotació, la conservació, el manteniment i la gestió de les infraestructures, obres, conduccions, instal·lacions i actuacions d’abastament i dessalació.
  • L’estudi, investigació, redacció, proposta d’aprovació i realització de plans, programes i actuacions relatives a la captació, conducció i distribució d’aigües per a qualsevol ús, torrents i cursos fluvials i en general, de qualsevol acció en matèria hidrològica o que estigui vinculada amb la consecució del bon estat de les masses d’aigües o amb la gestió sostenible del recurs hídric.
  • L’assessorament a qualsevol entitat, pública o privada, així com la promoció i la posada en marxa de campanyes d’educació i informació pública relacionades amb el foment de l’estalvi i la gestió sostenible de les aigües. S’inclouen la posada en marxa de programes de formació i capacitació professional en col·laboració, si escau, amb altres centres o col·lectius especialitzats, així com la publicació de llibres, fullets, programes informàtics i tot tipus de material de difusió i divulgació, i la participació en exposicions, fires i congressos.