Què feim quant a Sanejament i Depuració

Què feim quant a Sanejament i Depuració

Què feim quant a Sanejament i Depuració

L’abocament directe de les aigües residuals urbanes és una de les principals fonts de contaminació de les aigües i degradació dels ecosistemes, per això és tan important dur a terme un correcte sanejament d’aquestes. Les aigües residuals urbanes són recollides per la xarxa de sanejament municipal i arriben a les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR). Allà són tractades per reduir-ne la càrrega contaminant i retornar-les al medi o ser reutilitzades en les millors condicions possibles. La normativa aplicable en aquesta matèria és la següent:

  • Directiva 91/271/CEE del Consell, de 21 de maig de 1991, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes.
  • Real Decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes.
  • Real Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Real Decret-llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes.
  • Real Decret 2116/1998, de 2 d’octubre, pel qual es modifica el Real Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Real Decret-llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes.
  • Pla Hidrològic de les Illes Balears.

Segons la Llei de Bases de Règim Local, els ajuntaments són l’administració competent en matèria de conducció i tractament d’aigües residuals. L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears també estableix que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té competències en obres hidràuliques per dotar d’infraestructures adequades de sanejament de les aigües residuals dels nuclis que no en tinguin, així com ampliar o millorar les ja existents.

Amb aquesta finalitat es va crear l’empresa pública IBASAN (actualment Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental), que assumeix la gestió de les EDAR amb l’encàrrec material previ d’aquestes actuacions per part dels municipis mitjançant el conveni de col·laboració corresponent. D’aquesta manera l’Agència Balear de l’Aigua assumeix la funció de promoure, construir i explotar les EDAR i l’ajuntament conserva les competències municipals sobre la xarxa de clavegueram.

Mitjançant els convenis de col·laboració amb els municipis, l’Agència Balear de l’Aigua gestiona la majoria d’EDAR dels municipis de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Les principals competències de l’Agència Balear de l’Aigua en matèria de sanejament i depuració són:

  • La planificació, redacció de projectes i la construcció d’obres i instal·lacions de sanejament i depuració d’aigües residuals, incloses les relatives a la conducció de les mateixes fins al seu lloc de depuració i al seu punt de vessament.
  • La gestió, conservació, explotació i manteniment de les infraestructures, obres, conduccions, instal·lacions i actuacions previstes de sanejament i depuració.
  • L’estudi, investigació, redacció, proposta d’aprovació i realització de plans, programes i actuacions relatives al sanejament i depuració de les aigües residuals i, en general, de qualsevol acció en matèria hidrològica o que estigui vinculada amb la consecució del bon estat de les masses d’aigües o amb la gestió sostenible del recurs hídric.
  • La col·laboració amb el Servei de Costes i Litoral de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la resta de les administracions públiques competents, en el control efectiu i la vigilància dels vessaments d’aigües residuals als col·lectors generals, estacions depuradores i demés infraestructures o instal·lacions que hagin estat encomanades o gestió de la qual correspongui a l’Agència, a les xarxes de clavegueram o a qualsevol altra infraestructura hidràulica, en els casos en què aquests vessaments puguin afectar el normal funcionament dels esmentats sistemes de depuració.