Fondos Europeos FEDER

Fondos Europeos FEDER

Programación

El Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de les Illes
Balears 2014-2020 ha definido una estrategia de intervención que persigue los siguientes
objetivos:

  • Objetivo Temático 1: Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la
  • innovación.
  • Objetivo Temático 2: Mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso a las mismas
  • Objetivo Temático 3: Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas
  • Objetivo Temático 4: Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los
  • sectores:
  • Objetivo Temático 6: Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los
  • recursos
  • Objetivo temático 10: Invertir en educación, formación profesional para la adquisición de
  • capacidades y un aprendizaje permanente.

Gestió i seguiment

(en desarrollo)

Evaluación


La Política de Cohesión del periodo 2014-2020 se orienta a la consecución de resultados,
con el fin de contribuir de manera visible a los objetivos de la Estrategia Europa 2020.
Balears cuenta con un Plan de Evaluación Específico del PO FEDER que pretende
mejorar el diseño, la eficacia e impacto del programa, así su contribución a los objetivos
de la Unión.
http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/es/l/Evaluaci%F3n%20del%20Programa%20Opera
tivo%20del%20FEDER%202014-2020/?mcont=88653


Comunicación

El refuerzo de la comunicación es una condición indispensable para mejorar la
visibilidad de la Política de Cohesión y su aplicación en las Islas Baleares, resaltando las
Buenas Prácticas de actuaciones cofinanciadas.
http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/ca/bones_practiques/

—–

Obras

Introducció

El programa operatiu FEDER de Balears es configura com un referent estratègic fonamental per a la contribució regional als objectius de creixement intel·ligent, sostenible i integrador que propugna l’Estratègia Europa 2020.

L’ajuda FEDER programada pel Govern de les Illes Balears para tot el període de programació 2014-2020 ascendeix a un total de 125.660.851 euros. Aquesta quantitat s’articula en sis eixos prioritaris.

L’eix 6 (Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos) en el marc del com es desenvolupa l’Objectiu Temàtic 6, que contribueix al creixement sostenible propugnat per li Estratègia Europa 2020 a través de l’eficiència dels recursos naturals, en particular l’aigua, i del manteniment de patrimoni cultural de les Illes, compta amb una ajuda FEDER que representa el 13,34% de l’ajuda PO.

L’objectiu específic 6.2.1, és culminar els requisits de la Directiva Marco de l’Aigua a través de la inversió en infraestructures de sanejament, depuració i reutilització d’aigües residuals, i millora de la qualitat de l’aigua.

El muntant màxim total assignat d’ajuda FEDER destinat a cofinançar inversions en aquestes infraestructures s’estableix en la quantitat de 10,5 milions d’euros.

El beneficiari de l’ajuda comunitària corresponent a aquest tipus d’actuacions és l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA). Per la seva banda, els destinataris últims de les actuacions es correspondran a les personal usuàries dels nuclis i aglomeracions urbanes on es localitzen les inversions.

Obres de la nova EDAR de Ferreries T.M. Ferreries (Menorca)

Descripció de l’operació
Remodelació integral de l’estació de bombament (EBAR), renovació dels equips electromagnètics i de la instal·lació elèctrica.
• Nova canonada d’impulsió fins a la EDAR.
• Nova EDAR.
• Escomesa elèctrica a la EBAR i a la EDAR.

Objectiu
Culminar els requisits de la Directiva Marco de l’Aigua a través de la inversió en infraestructures de sanejament, depuració i reutilització d’aigües residuals, i millora de la qualitat de l’aigua.

Resultat
Aconseguir una població addicional beneficiada per una millor depuració de l’aigües residuals de 7.300 persones.

Estat de tramitació
Obra acabada i recepcionada 31 gener 2017.

Inversió total i suport financer de la Unió
La inversió total ascendeix a 3.708.547,00 €.
Cofinançament de la unió del 50%.

Obres de remodelació i ampliació de l’EDAR de Binissalem T.M. Binissalem (Mallorca)

Descripció de l’operació
Reforma integral, ampliació i millora del tractament de la EDAR, ampliant la capacitat de tractament en un 120% de l’actual cabal. El procés de depuració adoptat és el següent:
• Dipòsit d’homogeneïtzació, laminació de cabals i càrregues.
• Tractament biològic de fangs actius per ventilació perllongada.
• Eliminació de nitrogen i fòsfor.
• Decantació secundària.
• Digestió aeróbia del fang.
• Deshidratació de fangs.
• Desinfecció addicional de l’afluent.
• Tractament de fosses septicas.
• Laguna d’aigua pluvials.
El projecte tambien inclou la construcció d’una canonada terrestre de 3.250 metres de longitud per conduir l’excedent d’aigua depurada no assumible per les llacunes fins al torrent de Almadrá, així com el buidatge i neteja de les llacunes d’evaporació i infiltració.

Objectiu
Culminar els requisits de la Directiva Marco de l’Aigua a través de la inversió en infraestructures de sanejament, depuració i reutilització d’aigües residuals, i millora de la qualitat de l’aigua.
Permetre ampliar la capacitat de tractament de la EDAR en un 120%.

Resultat
Aconseguir una població addicional beneficiada per una millor depuració de l’aigües residuals de 14.667 persones.

Estat de tramitació
Actualment en període de posada en funcionament.

Inversió total i suport financer de la unió
La inversió total ascendeix a 4.317.551,00 €.
Cofinançament de la unió del 50%.

Obra de l’emissari marítim – terrestre de l’EDAR de Cala Tarida T.M. Sant Josep de sa Talaia (EIVISSA)

Descripció de l’operació
• Emissari marítim-terrestre de la EDAR
El tram terrestre estarà constituït per una canonada de polietilè d’alta densitat, de 10 bar de pressió nominal i 315 mm de diàmetre nominal, amb una longitud de 850m.
El tram submarí estarà format per dos trams diferenciats: Un primer tram per una canonada de polietilè d’alta densitat, de 16 bar de pressió nominal i 315 mm de diàmetre nominal, amb una longitud d’uns 500 m, executada sota terra mitjançant la tècnica de perforacion dirigida, per la qual cosa no hi haurà cap afectació en la superfície del fons marí. Despues anirà un primer tram per una canonada de polietilè d’alta densitat, de 10 bar de pressió nominal i 315 mm de diàmetre nominal, amb una longitud d’uns 600 metres, simplement recolzada sobre el fons i convenientment llastrada.
Finalment es disposarà el tram difusor, en I, amb dos trams de 44 m i 200 mm de diàmetre, protegit mitjançant anti arrossegament.
• Estació d’impulsió d’aigües residuals
Es construirà l’estació de bombament de Cala Corral, remodelant l’actual EDAR del mateix nom.
Disposarà de 2 bombes (1+1) de 110 kW cadascuna, i tots els elements associats ( Caseta de control, grup electrògen, instal·lació elèctrica, estació transformadora i calderín antiariete).
• Canonada d’impulsió d’aigües residuals
Serà una canonada de PEAD, PE-100, de diàmetre nominal 355 mm. El seu traçat coincidirà en la seva major part amb l’emissari terrestre. La seva longitud serà de 956 m. Els primers 300 m a partir de la sortida de l’estació de bombament tindrà una pressió nominal de 16 bar, la resta tindrà una pressió nominal de 10 bar.

Objectiu
Culminar els requisits de la Directiva Marco de l’Aigua a través de la inversió en infraestructures de sanejament, depuració i reutilització d’aigües residuals, i millora de la qualitat de l’aigua.
Permetre el funcionament correcte i optimo de la nova depuradora de Cala Tarida.

Resultat
Aconseguir una població addicional beneficiada per una millor depuració de l’aigües residuals de 17.590 persones.

Estat de tramitació
Obra acabada.

Inversió total i suport financer de la unió
La inversió total ascendeix a 2.108.476,00 €.
Cofinançament de la unió del 50%.

Obres d’ampliació i millora de tractament de l’EDAR de Camp de Mar (T.M. ANDRATX)

Descripció de l’operació
Reforma integral de l’EDAR de Camp de Mar, que deixarà de ser un sistema de llacunatge per adoptar un tractament biològic de nitrificació i desnitrificació, en dues línies. La capacitat de tractament s’amplia en un 70% de l’actual cabal i en un 96% de la població equivalent.

Dipòsit d’homogeneïtzació, laminació de cabals i càrregues.
Tractament biològic de fangs actius per aireig perllongat.
Eliminació de nitrogen i fòsfor.
Decantació secundària.
Digestió aeròbia del fang.
Deshidratació de fangs.
Desinfecció addicional de l’afluent.
Les obres projectades són les que es descriuen a continuació:

a. LÍNIA D’AIGUA
Recepció d’aigua bruta (pretractament i repartiment a reactors biològics).
2 Reactor biològics tipus Carrousel de 800 m3 cada un airejats amb bufadors i 200 difusors de bombolla fina per cada reactor.
Decantadors secundaris de 9 metres de diàmetre i profunditat cilíndrica útil de 3,5m.
Sistema de desinfecció d’emergència, mitjançant cloració amb hipoclorit sòdic.
Obra de sortida per restitució de l’efluent al mar per emissari o reg agrícola.
b. LÍNIA DE FANGS
Bombament de recirculació del licor mixt, i de fangs secundaris en excés.
Espessidor circular per gravetat de fangs secundaris, de 76,6 m3 de volum.
Sistema de deshidratació de fangs amb centrifugadora.
Sitja d’emmagatzematge de fangs deshidratats de 15m3, que aporta un temps d’emmagatzematge de 5 dies hàbils (en futura temporada alta).
c. Sistemes de by-pass
d. Edifici auxiliar per pretractament, sala de control, grup electrogen, tallers, dependències pel personal,…
e. Urbanització de la planta i altre elements auxiliars.
Objectiu
Culminar els requisits de la Directiva Marc de l’Aigua a través de la inversió en infraestructures de sanejament, depuració i reutilització d’aigües residuals, i millora de la qualitat de l’aigua.
Permetre ampliar la capacitat de tractament de la EDAR en un 70% del cabal, i en la població equivalent en un 96%, i d’aquesta manera poder fer front a les demandes futures.

Resultat
Aconseguir que una població de 8.000 habitants equivalents resulti beneficiada per una millor depuració de les aigües residuals.

Estat de tramitació
Execució de les obres en curs.

Inversió total i suport financer de la unió
La inversió total de les obres ascendeix a 2.880.003,81 € (IVA exclòs).
Cofinançament de la Unió Europea del 50%, a través dels FONS FEDER.

Obres del col·lector d’aigües residuals de s’Alqueria Blanca (T.M. SANTANYÍ)

Descripció de l’operació
Les obres del Col·lector d’aigües residuals de s’Alqueria Blanca (t.m. Santanyí) consisteixen en l’execució d’un col·lector d’aigües residuals en alta, amb funcionament per gravetat. de 315 mm de diàmetre nominal (PVC corrugat, polietilè d’alta densitat, i fosa dúctil segons cada tram). Les actuacions que es realitzen són les següents:

Excavació en rasa en zona pavimentada.
Excavació en rasa en trams de camí i parcel·les sense pavimentar.
Excavació en rasa a la carretera, a l’entrada de Portopetro.
Col·locació de 4.704 metres de canonada de 315 mm de diàmetre nominal.

4.085 metres de canonada de PVC-U de paret estructurada, de 315 mm de diàmetre.
140 metres de canonada de fosa dúctil de DN300.
479 metres de canonada de polietilè d’alta densitat PN6, de 315 mm de diàmetre.

Reposició de paviments en rasa.
Reblert de rasa amb ecoàrid per recolzament i cobriment de canonada.
Reblert de la rasa amb material procedent de la pròpia excavació.
Construcció d’uns 95 pous de registre.
Construcció de 7 arquetes de registre amb vàlvula de comporta unitària.
Obres de connexió entre la xarxa de clavegueram de S’Alqueria Blanca i el sistema de sanejament en alta de Cala d’Or.
Reposició de murs de paret seca i altres serveis que es vegin afectats.Descripció de l’operació
Objectiu
Connexió del sistema de sanejament del nucli de s’Alqueria Blanca, al terme municipal de Santanyí, fins al sistema de sanejament en alta de Cala d’Or. La connexió al sistema de Cala d’Or es realitza a l’estació de bombament d’aigües residuals (EBAR) de Portopetro.

Resultat
Aconseguir que una població de 2.430 habitants resulti beneficiada per una millor depuració de les aigües residuals.

Estat de tramitació
Execució de les obres en curs.

Inversió total i suport financer de la unió
La inversió total de les obres ascendeix a 700.115,52 € (IVA exclòs). Cofinançament de la Unió Europea del 50%, a través dels FONS FEDER.

Obra de l’emissari marítim – terrestre de l’EDAR de Cala Tarida T.M. Sant Josep de sa Talaia (EIVISSA)

Descripció de l’operació
• Emissari marítim-terrestre de la EDAR
El tram terrestre estarà constituït per una canonada de polietilè d’alta densitat, de 10 bar de pressió nominal i 315 mm de diàmetre nominal, amb una longitud de 850m.
El tram submarí estarà format per dos trams diferenciats: Un primer tram per una canonada de polietilè d’alta densitat, de 16 bar de pressió nominal i 315 mm de diàmetre nominal, amb una longitud d’uns 500 m, executada sota terra mitjançant la tècnica de perforacion dirigida, per la qual cosa no hi haurà cap afectació en la superfície del fons marí. Despues anirà un primer tram per una canonada de polietilè d’alta densitat, de 10 bar de pressió nominal i 315 mm de diàmetre nominal, amb una longitud d’uns 600 metres, simplement recolzada sobre el fons i convenientment llastrada.
Finalment es disposarà el tram difusor, en I, amb dos trams de 44 m i 200 mm de diàmetre, protegit mitjançant anti arrossegament.
• Estació d’impulsió d’aigües residuals
Es construirà l’estació de bombament de Cala Corral, remodelant l’actual EDAR del mateix nom.
Disposarà de 2 bombes (1+1) de 110 kW cadascuna, i tots els elements associats ( Caseta de control, grup electrògen, instal·lació elèctrica, estació transformadora i calderín antiariete).
• Canonada d’impulsió d’aigües residuals
Serà una canonada de PEAD, PE-100, de diàmetre nominal 355 mm. El seu traçat coincidirà en la seva major part amb l’emissari terrestre. La seva longitud serà de 956 m. Els primers 300 m a partir de la sortida de l’estació de bombament tindrà una pressió nominal de 16 bar, la resta tindrà una pressió nominal de 10 bar.

Objectiu
Culminar els requisits de la Directiva Marco de l’Aigua a través de la inversió en infraestructures de sanejament, depuració i reutilització d’aigües residuals, i millora de la qualitat de l’aigua.
Permetre el funcionament correcte i optimo de la nova depuradora de Cala Tarida.

Resultat
Aconseguir una població addicional beneficiada per una millor depuració de l’aigües residuals de 17.590 persones.

Estat de tramitació
Obra acabada.

Inversió total i suport financer de la unió
La inversió total ascendeix a 2.108.476,00 €.
Cofinançament de la unió del 50%.

Obres d’ampliació i millora de tractament de l’EDAR de Camp de Mar (T.M. ANDRATX)

Descripció de l’operació
Reforma integral de l’EDAR de Camp de Mar, que deixarà de ser un sistema de llacunatge per adoptar un tractament biològic de nitrificació i desnitrificació, en dues línies. La capacitat de tractament s’amplia en un 70% de l’actual cabal i en un 96% de la població equivalent.

Dipòsit d’homogeneïtzació, laminació de cabals i càrregues.
Tractament biològic de fangs actius per aireig perllongat.
Eliminació de nitrogen i fòsfor.
Decantació secundària.
Digestió aeròbia del fang.
Deshidratació de fangs.
Desinfecció addicional de l’afluent.
Les obres projectades són les que es descriuen a continuació:

a. LÍNIA D’AIGUA
Recepció d’aigua bruta (pretractament i repartiment a reactors biològics).
2 Reactor biològics tipus Carrousel de 800 m3 cada un airejats amb bufadors i 200 difusors de bombolla fina per cada reactor.
Decantadors secundaris de 9 metres de diàmetre i profunditat cilíndrica útil de 3,5m.
Sistema de desinfecció d’emergència, mitjançant cloració amb hipoclorit sòdic.
Obra de sortida per restitució de l’efluent al mar per emissari o reg agrícola.
b. LÍNIA DE FANGS
Bombament de recirculació del licor mixt, i de fangs secundaris en excés.
Espessidor circular per gravetat de fangs secundaris, de 76,6 m3 de volum.
Sistema de deshidratació de fangs amb centrifugadora.
Sitja d’emmagatzematge de fangs deshidratats de 15m3, que aporta un temps d’emmagatzematge de 5 dies hàbils (en futura temporada alta).
c. Sistemes de by-pass
d. Edifici auxiliar per pretractament, sala de control, grup electrogen, tallers, dependències pel personal,…
e. Urbanització de la planta i altre elements auxiliars.
Objectiu
Culminar els requisits de la Directiva Marc de l’Aigua a través de la inversió en infraestructures de sanejament, depuració i reutilització d’aigües residuals, i millora de la qualitat de l’aigua.
Permetre ampliar la capacitat de tractament de la EDAR en un 70% del cabal, i en la població equivalent en un 96%, i d’aquesta manera poder fer front a les demandes futures.

Resultat
Aconseguir que una població de 8.000 habitants equivalents resulti beneficiada per una millor depuració de les aigües residuals.

Estat de tramitació
Execució de les obres en curs.

Inversió total i suport financer de la unió
La inversió total de les obres ascendeix a 2.880.003,81 € (IVA exclòs).
Cofinançament de la Unió Europea del 50%, a través dels FONS FEDER.

Obres del col·lector d’aigües residuals de s’Alqueria Blanca (T.M. SANTANYÍ)

Descripció de l’operació
Les obres del Col·lector d’aigües residuals de s’Alqueria Blanca (t.m. Santanyí) consisteixen en l’execució d’un col·lector d’aigües residuals en alta, amb funcionament per gravetat. de 315 mm de diàmetre nominal (PVC corrugat, polietilè d’alta densitat, i fosa dúctil segons cada tram). Les actuacions que es realitzen són les següents:

Excavació en rasa en zona pavimentada.
Excavació en rasa en trams de camí i parcel·les sense pavimentar.
Excavació en rasa a la carretera, a l’entrada de Portopetro.
Col·locació de 4.704 metres de canonada de 315 mm de diàmetre nominal.

4.085 metres de canonada de PVC-U de paret estructurada, de 315 mm de diàmetre.
140 metres de canonada de fosa dúctil de DN300.
479 metres de canonada de polietilè d’alta densitat PN6, de 315 mm de diàmetre.

Reposició de paviments en rasa.
Reblert de rasa amb ecoàrid per recolzament i cobriment de canonada.
Reblert de la rasa amb material procedent de la pròpia excavació.
Construcció d’uns 95 pous de registre.
Construcció de 7 arquetes de registre amb vàlvula de comporta unitària.
Obres de connexió entre la xarxa de clavegueram de S’Alqueria Blanca i el sistema de sanejament en alta de Cala d’Or.
Reposició de murs de paret seca i altres serveis que es vegin afectats.Descripció de l’operació
Objectiu
Connexió del sistema de sanejament del nucli de s’Alqueria Blanca, al terme municipal de Santanyí, fins al sistema de sanejament en alta de Cala d’Or. La connexió al sistema de Cala d’Or es realitza a l’estació de bombament d’aigües residuals (EBAR) de Portopetro.

Resultat
Aconseguir que una població de 2.430 habitants resulti beneficiada per una millor depuració de les aigües residuals.

Estat de tramitació
Execució de les obres en curs.

Inversió total i suport financer de la unió
La inversió total de les obres ascendeix a 700.115,52 € (IVA exclòs). Cofinançament de la Unió Europea del 50%, a través dels FONS FEDER.