Accés a la informació

Accés a la informació

D’acord amb el que preveu la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, qualsevol persona té dret a accedir als continguts o documents, qualsevol que sigui el seu format o suport , que estiguin en poder de l’Agència i que hagin estat elaborats o adquirits per aquesta en l’exercici de les seves funcions. Aquest dret garanteix la possibilitat de dur a terme consultes sobre dades i informació pública.

Pot exercir aquest dret, enviant una petició d’informació a la adreça electrònica informacio@lagencia.cat