Ofertes de feina

Ofertes de feina

La selecció de personal de l’Agència es realitza d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. En el procés de selecció, en què s’avalua la idoneïtat del candidat al lloc de treball, s’ha d’acreditar el coneixement de la llengua catalana.

Si estàs interessat a treballar a l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental aquí publicarem les ofertes actives, les convocatòries i les resolucions.

Procés d’estabilització

Concurs extraordinari de mèrits

Acord del Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental de 21 de desembre de 2022, pel qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental.

Correcció d’errates de l’Acord del Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental de 21 de desembre de 2022, pel qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental

[03/04/2023] Resolució del director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental per la qual es nombren els tribunals encarregats de fer la selecció derivada de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental

[04/04/23] Resolució del director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones admeses i excloses al procés excepcional d’estabilització per concurs de mèrits per cobrir places de personal laboral de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental

15/05/2023] Resolució del director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental per la que s’aproven les llistes definitives de persones admeses i excloses al procés excepcional d’estabilització per concurs de mèritos per cobrir les places de personal laboral de l’Agencia Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental

[15/05/2023] Llistats provisionals de mèrits al·legats (d’acord amb la base 10.2, les persones aspirants disposen d’un termini de set dies hàbils des de la publicació de la llista provisional de mèrits al·legats per esmenar els errors de fet, materials o aritmètics que hagin pogut cometre en les al·legacions dels mèrits (full d’autobaremació), com a conseqüència d’haver situat de manera incorrecta un mèrit en l’apartat d’un altre mèrit, o d’haver calculat erròniament les unitats dels mèrits al·legats.Durant aquest tràmit no s’admet l’al·legació de nous mèrits no especificats a la declaració inicial):

[14/06/2023]  Resolució del director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental per la qual s’aproven les llistes informatives de l’ordre dels aspirants dels grups A, B, C, D i E del procés excepcional d’estabilització per concurs de mèrits per cobrir places de personal laboral de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental.

[14/06/2023] Annex III

[21/06/2023] Resolució del director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental per la qual es rectifica la llista informativa de l’ordre d’aspirants del grup A del lloc de feina de Tècnic/Tècnica titulat/titulada de grau superior Tècnic/tècnica superior (Codi RLT L0217000F), del procés excepcional d’estabilització per concurs de mèrits per cobrir places de personal laboral de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental, publicada dia 14 de juny de 2023.

[21/06/2023] Annex III

Concurs oposició

Acord del Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental de 21 de desembre de 2022, pel qual s’aprova la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental.

[01/02/2023] Acord de la Comissió de Seguiment per a la interpretació i l’anàlisi del contingut de l’Acord de la Mesa General del Sector Públic Instrumental Autonòmic relatiu als criteris que han de regir els processos d’estabilització que regula la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

[03/04/2023] Resolució del director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental per la qual es nombren els tribunals encarregats de fer la selecció derivada de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental

[04/04/23] Resolució del director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones admeses i excloses al procés excepcional d’estabilització per concurs oposició per cobrir places de personal laboral de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental

[31-05-2023] Llistats provisionals de mèrits al·legats (les persones aspirants disposen d’un termini de set dies hàbils des de la publicació de la llista provisional de mèrits al·legats per esmenar els errors de fet, materials o aritmètics que hagin pogut cometre en les al·legacions dels mèrits [full d’autobaremació], com a conseqüència d’haver situat de manera incorrecta un mèrit en l’apartat d’un altre mèrit, o d’haver calculat erròniament les unitats dels mèrits al·legats. Durant aquest tràmit no s’admet l’al·legació de nous mèrits no especificats en la declaració inicial.)

Procés d’inscripció

Més informació a https://abaqua.cat/ca/seccio/oferta-publica/.

Ofertes de feina