Ofertes de feina

Ofertes de feina

La selecció de personal de l’Agència es realitza d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. En el procés de selecció, en què s’avalua la idoneïtat del candidat al lloc de treball, s’ha d’acreditar el coneixement de la llengua catalana.

Si estàs interessat a treballar a l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental aquí publicarem les ofertes actives, les convocatòries i les resolucions.

Procés d’estabilització

Concurs extraordinari de mèrits

Acord del Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental de 21 de desembre de 2022, pel qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental.

Correcció d’errates de l’Acord del Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental de 21 de desembre de 2022, pel qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental

Concurs oposició

Acord del Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental de 21 de desembre de 2022, pel qual s’aprova la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental.

[01/02/2023] Acord de la Comissió de Seguiment per a la interpretació i l’anàlisi del contingut de l’Acord de la Mesa General del Sector Públic Instrumental Autonòmic relatiu als criteris que han de regir els processos d’estabilització que regula la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Procés d’inscripció

Més informació a https://abaqua.cat/ca/seccio/oferta-publica/.

Ofertes de feina