Qualitat de les aigües residuals d’entrada del clavegueram municipal

Qualitat de les aigües residuals d’entrada del clavegueram municipal

  • L’indicador de qualitat de les aigües residuals d’entrada del clavegueram municipal mesura el compliment dels valors màxims d’abocament a la xarxa de clavegueram establerts al Pla Hidrològic de les Illes Balears (PHIB) o a les ordenances municipals.
  • Al conjunt de tot l’arxipèlag, l’any 2019 s’ha detectat un 56,5% de l’aigua residual de clavegueram (ARC) amb mala qualitat, superant els valors màxims establerts a la normativa. Això suposa un clar empitjorament respecte els tres anys anteriors.
  • Durant l’any 2019, a les illes de Mallorca i Menorca aquest indicador presenta un percentatge d’incompliment del 42,3% i el 63,7%, respectivament. En ambdós casos aquest incompliment va en augment en el període 2016 – 2019.
  • A les Pitiüses es pot observar una clara problemàtica en la qualitat de l’ARC que arriba a les depuradores, arribant a percentatges d’incompliment molt més elevats l’any 2019: el 81,1% a Eivissa i el 77,1% a Formentera.
  • La qualitat de l’ARC durant el període d’estudi empitjora a totes les illes excepte a Formentera on es pot observar una lleugera millora.
  • Les EDAR que presenten un major percentatge d’incompliment de l’ARC són Santa Maria a Mallorca, Sant Climent a Menorca i Sant Antoni a Eivissa. En els tres casos, el 100% de l’aigua residual supera els llindars permesos.

Introducció

Les aigües residuals urbanes són recollides per la xarxa de sanejament municipal i arriben a les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR). L’aigua d’entrada a les depuradores, coneguda com aigua residual municipal de clavegueram (en endavant, ARC), és tractada amb l’objectiu de reduir-ne la càrrega contaminant i retornar-la al medi o ser reutilitzada en les millors condicions possibles.

Es pretén analitzar la qualitat de l’aigua residual que arriba a les depuradores a través del clavegueram municipal, íntimament relacionada amb la qualitat de l’aigua depurada, ja que la càrrega contaminant de l’aigua residual que entra a les depuradores pot dificultar de manera important el procés de depuració i, per tant, la qualitat dels abocaments. Cal destacar que l’aigua residual de la xarxa de clavegueram és responsabilitat municipal i el seu control és fonamental per garantir el correcte funcionament de les estacions depuradores de l’Agència Balear de l’Aigua.

Per a l’anàlisi, s’ha comprovat el compliment dels valors màxims d’abocament a la xarxa de clavegueram establerts al Pla Hidrològic de les Illes Balears (PHIB) o a les ordenances municipals, en cas que aquestes siguin més restrictives.

ParàmetreValor límit d’abocament al clavegueram
Demanda bioquímica d’oxigen a 5 dies (DBO5)≤ 750 mg O2/L
Demanda química d’oxigen (DQO)≤ 1500 mg O2/L
Sòlids en suspensió (SS)≤ 750 mg/L

Taula 9. Paràmetres i valors màxims d’abocament al clavegueram, establerts al PHIB.

 

El període d’estudi comprèn des de l’any 2016 fins l’any 2022. Per determinar la bona qualitat de l’ARC, aquesta ha de complir els tres paràmetres de la Taula 9. S’ha analitzat mensualment el volum d’ARC que incompleix l’indicador i s’ha relacionat amb el volum tractat, per poder comparar els resultats de les EDAR i de les illes. També s’ha estudiat l’estacionalitat dels incompliments, comprovant si aquests es produeixen durant la temporada alta de l’activitat turística (de maig a octubre, ambdós inclosos).

Mallorca

La Figura 20 mostra el cabal total depurat, per tant, el cabal d’entrada a les depuradores de l’illa de Mallorca, durant els anys 2016 – 2022. També s’hi pot observar el percentatge d’incompliment de la qualitat de l’aigua d’entrada.

Els valors d’incompliment durant el període 2016-2022 se situen entre el 10,6% i el 42,3% del total de l’aigua d’entrada. Al llarg del període d’estudi, es detecta una tendència a la baixa, a partir de l’any 2019. No obstant això, el 2022 aquest percentatge es redueix significativament fins al 10,6%, la qual cosa suposa una reducció del 31,7% respecte a l’incompliment de l’any 2019.

Figura 20. Cabal total i percentatge d’incompliment de l’ARC a l’illa de Mallorca. 

L’incompliment d’aquest indicador per l’any 2022 es pot observar a la taula següent. S’ha estimat el percentatge d’aigua residual del clavegueram anual que incompleix els requisits, per depuradora.

 

MUNICIPIS/NUCLISCabal d’incompliment (%)
Cas Concos100%
Binissalem91,82%
Mancor82,89%
Banyalbufar82,58%
Santa Maria68,00%
Lloret60,38%
Alaró57,66%
Lloseta57,63%
Son Serra de Marina54,76%
Llubí53,07%
Cala Ferrera45,64%
Inca40,07%
Porreres35,49%
Sa Pobla33,29%
Son Servera25,44%
Selva22,94%

Taula 10. Depuradores amb incompliment per l’any 2022 a Mallorca.

S’ha detectat un incompliment de la qualitat de l’aigua que arriba a 16 depuradores de Mallorca. En el cas de Cas Concos, el 100% de l’aigua residual del clavegueram que va arribar a la depuradora l’any 2022 era de mala qualitat. Per altra banda, cal destacar les EDAR de Binissalem, Mancor i Banyalbufar que també presentaven percentatges d’incompliment molt elevats, d’un 91,82%, un 82,89% i un 82,58% respectivament. Només s’ha pogut observar cert comportament estacional a 3 de les 16 depuradores (Son Servera, Son Serra de Marina i Cala Ferrera). Aquestes reben l’aigua residual del clavegueram procedent de nuclis urbans amb una elevada activitat turística concentrada els mesos d’estiu.

  Figura 21. Depuradores en funció del compliment de l’ARC a l’illa de Mallorca.

Respecte anys anteriors s’ha observat una clara millora de la qualitat de l’aigua d’entrada a les depuradores. Aquest fet pot estar marcat per actuacions realitzades pels ajuntaments per millorar la xarxa de clavegueram.

Menorca

La Figura 22 mostra el percentatge d’ARC que s’incompleix respecte al volum total depurat anual. Per tant, indica la qualitat de l’aigua residual de clavegueram que entra a les depuradores.

Durant el període estudiat s’observen uns valors mitjans d’incompliment del 35- 40% del total de l’aigua d’entrada. Cal destacar la forta baixada d’aquest incompliment l’any 2019, arribant a detectar un 63,7% de l’ARC amb mala qualitat. A l’any 2022 s’ha produït una forta reducció de l’incompliment de la qualitat de les aigües residuals d’entrada del clavegueram municipal amb 3,6% del cabal total rebut.

 Figura 22. Cabal total i percentatge d’incompliment de l’ARC (DBO i DQO entrada) a l’illa de Menorca.

S’han detectat tres depuradores que incompleixen aquest indicador l’any 2020, tal com es pot observar a la taula següent.

EDARCabal d’incompliment (%)
Sant Lluís61,61%
Sant Climent48,00%

Taula 11. Depuradores amb incompliment per l’any 2022 a Menorca.

 

El 61,61% l’aigua residual d’entrada del clavegueram municipal que va arribar a la depuradora de Sant Lluís l’any 2022 superava els llindars permesos a la normativa i, per tant, era de mala qualitat. També cal destacar una de les depuradores més grans de l’illa, l’EDAR de Maó – Es Castell, durant l’any 2022 no ha superat el llindar de mala qualitat tal com acostumava a passar altres anys, per tant, el valor total d’incompliment a l’illa de Menorca s’ha reduït visiblement.

 

Figura 23. Depuradores en funció del compliment de l’ARC (DBO i DQO entrada) a l’illa de Menorca.

Eivissa

Com es pot observar a la figura següent, el percentatge d’incompliment de l’aigua residual d’entrada del clavegueram municipal durant el període 2016-2022 se situa entre el 50 i el 70% total. A l’any 2022 es produeix una lleugera baixada fins arribar al 49,6% d’incompliment.

 Figura 24. Cabal total i percentatge d’incompliment de l’ARC a l’illa d’Eivissa.

S’ha analitzat el percentatge d’ARC que supera els llindars màxims establerts a la normativa i se n’ha analitzat la possible dinàmica estacional. Per l’any 2022, quatre de les 10 depuradores que gestiona l’Agència Balear de l’Aigua a l’illa d’Eivissa presenten un incompliment de l’ARC, tal com es pot observar a la taula següent.

EDAR/MunicipiCabal d’incompliment (%)
Sant Antoni:S.Ant/S.Josep100%
Eivissa: Vila/S.Eularia48,80%
Sant Joan de Labritja47,21%
Can Bossa: S.Josep40,54%

Taula 12. Depuradores amb incompliment per l’any 2022 a Eivissa.

Cal destacar que les depuradores d’Eivissa, Sant Antoni i Can Bossa són les més importants de l’illa en volum depurat. Per aquest motiu, els incompliments de l’illa sempre són molt elevats.

 Figura 25. Depuradores en funció del compliment de l’ARC (DBO i DQO entrada) a l’illa d’Eivissa.

Formentera

L’Agència Balear de l’Aigua gestiona una sola depuradora a Formentera. L’aigua residual del clavegueram que hi arriba presenta valors molt elevats d’incompliment, d’entre un 43,6 i un 88,5% del total de l’aigua d’entrada durant el període 2016-2022. A l’any 2022 es va produir una important reducció fins arribar al 43,6% de cabal d’aigua residual d’entrada del clavegueram amb incompliment, sent aquest, el valor més baix d’incompliment des de que hi ha registres. Finalment, cal remarcar que aquests incompliments no presenten un comportament estacional sinó que es troben distribuïts al llarg de l’any.

 Figura 26. Cabal total i percentatge d’incompliment de l’aigua residual del clavegueram (DBO i DQO) a l’illa de Formentera.