Qualitat de les aigües residuals d’entrada del clavegueram municipal

Qualitat de les aigües residuals d’entrada del clavegueram municipal

Introducció

 • L’indicador de qualitat de les aigües residuals d’entrada del clavegueram municipal mesura el compliment dels valors màxims d’abocament a la xarxa de clavegueram establerts al Pla Hidrològic de les Illes Balears (PHIB) o a les ordenances municipals.
 • Al conjunt de tot l’arxipèlag, l’any 2019 s’ha detectat un 56,5% de l’aigua residual de clavegueram (ARC) amb mala qualitat, superant els valors màxims establerts a la normativa. Això suposa un clar empitjorament respecte els tres anys anteriors.
 • Durant l’any 2019, a les illes de Mallorca i Menorca aquest indicador presenta un percentatge d’incompliment del 42,3% i el 63,7%, respectivament. En ambdós casos aquest incompliment va en augment en el període 2016 – 2019.
 • A les Pitiüses es pot observar una clara problemàtica en la qualitat de l’ARC que arriba a les depuradores, arribant a percentatges d’incompliment molt més elevats l’any 2019: el 81,1% a Eivissa i el 77,1% a Formentera.
 • La qualitat de l’ARC durant el període d’estudi empitjora a totes les illes excepte a Formentera on es pot observar una lleugera millora.
 • Les EDAR que presenten un major percentatge d’incompliment de l’ARC són Santa Maria a Mallorca, Sant Climent a Menorca i Sant Antoni a Eivissa. En els tres casos, el 100% de l’aigua residual supera els llindars permesos.

Les aigües residuals urbanes són recollides per la xarxa de sanejament municipal i arriben a les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR). L’aigua d’entrada a les depuradores, anomenada aigua residual municipal de clavegueram (en endavant, ARC), és tractada amb l’objectiu de reduir-ne la càrrega contaminant i retornar-la al medi o ser reutilitzada en les millors condicions possibles.

A partir d’aquest indicador es pretén analitzar la qualitat de l’ARC que arriba a les depuradores a través del clavegueram municipal, íntimament relacionada amb la qualitat de l’aigua depurada, ja que la càrrega contaminant de l’ARC que entra a les depuradores pot dificultar de manera important el procés de depuració i, per tant, la qualitat dels abocaments. Cal destacar que les ARC són una responsabilitat municipal i el seu control és fonamental per garantir-ne la correcta depuració a les estacions depuradores de l’Agència Balear de l’Aigua.

Per a l’anàlisi, s’ha comprovat el compliment de l’ARC dels valors màxims d’abocament a la xarxa de clavegueram establerts al Pla Hidrològic de les Illes Balears (PHIB) o a les ordenances municipals, en cas que aquestes siguin més restrictives.

ParàmetreValor límit d’abocament al clavegueram
Demanda bioquímica d’oxigen a 5 dies (DBO5)≤ 750 mg O2/L
Demanda química d’oxigen (DQO)≤ 1500 mg O2/L
Sòlids en suspensió (SS)≤ 750 mg/L
Taula 41. Paràmetres i valors màxims d’abocament al clavegueram, establerts al PHIB.

 

El període d’estudi comprèn des de l’any 2016 fins l’any 2019. Per determinar la bona qualitat de l’ARC, aquesta ha de complir els tres paràmetres de la Taula 41. S’ha analitzat mensualment el volum d’ARC que incompleix l’indicador i s’ha relacionat amb el volum tractat, per poder comparar els resultats de les EDAR i de les illes. També s’ha estudiat l’estacionalitat dels incompliments, comprovant si aquests es produeixen durant la temporada alta de l’activitat turística (de maig a octubre, ambdós inclosos).

Figura 79. Percentatge d’incompliment de l’ARC dels valors màxims de DBO i DQO per illes i anys.

 

Com es pot veure a la Figura 79, al conjunt de les Illes Balears s’han detectat valors d’incompliment de la qualitat d’entrada d’entre un 37,7% i un 56,5% del volum total d’aigua d’entrada a les EDAR. Durant el període estudiat s’observa una suau a l’augment del volum d’incompliment degut a un considerable increment del percentatge a Menorca a l’any 2019 i una destacable reducció del percentatge a l’illa d’Eivissa durant el 2017.

En comparació amb les dades de les Illes Balears, cal destacar que Mallorca sempre presenta uns percentatges més baixos d’incompliment, per sota del 50% de l’aigua d’entrada a les depuradores, mentre que Eivissa i Formentera sempre superen el percentatge de les Balears. Concretament, l’illa de Formentera presenta valors d’incompliment molt elevats, durant l’any 2018 té un incompliment del 88,5%, quasi arribant a triplicar l’incompliment de l’illa de Mallorca durant aquest mateix any.

Mallorca

La Figura 80 mostra el cabal total depurat, per tant, el cabal d’entrada a les depuradores de l’illa de Mallorca durant els anys 2016 – 2019. També s’hi poden observar el percentatges d’incompliment de la qualitat de l’aigua d’entrada.

Els valors d’incompliment se situen entre el 32,7% i el 42,3% del total de l’aigua d’entrada. Al llarg del període d’estudi, es detecta una tendència bastant constant, amb un petit augment l’any 2019.

Figura 80. Cabal total i percentatge d’incompliment de l’ARC a l’illa de Mallorca.

 

L’incompliment d’aquest indicador per l’any 2019 es pot observar a la Taula 42. S’ha estimat el percentatge d’ARC anual que incompleix els requisits, per depuradora, i s’ha analitzat l’estacionalitat dels incompliments per tal de determinar-ne la dinàmica.

EDARPercentatge d’incompliment de l’ARC (%)Dinàmica
Santa Maria100Anual
Platja de Muro97,4Anual
Sa Calobra94Anual
Cas Concos92,2Anual
Cala d’Or91,1Anual
Alaró90,9Anual
Mancor90,3Anual
Sa Pobla84,7Anual
Cales de Mallorca84,4Anual
Binissalem81Anual
Font de Sa Cala78Estacional
Porreres76,7Anual
Campos74,4Anual
Banyalbufar63,4Anual
Son Serra de Marina60,1Estacional
Capdepera58,7Estacional
Cala Ferrera57,1Anual
Son Servera55,8Anual
Pollença55,2Anual
Sa Ràpita51,3Anual
Llubí49,7Anual
Selva48,2Anual
Inca46,8Anual
Santanyí45,3Anual
Lloseta39,6Anual
Lloret34,6Estacional
Taula 42. Depuradores amb incompliment, percentatge i dinàmica, per l’any 2019 a Mallorca.

 

S’ha detectat un incompliment d’aquest indicador a l’aigua que arriba a 26 depuradores de Mallorca. En el cas de Santa Maria, el 100% de l’ARC que va arribar a la depuradora l’any 2019 era de mala qualitat, això representa un volum de 0,2 hm3.

Per altra banda, cal destacar les EDAR de Platja de Muro i Cala d’Or, que també presentaven percentatges d’incompliment molt elevats, d’un 97,4% i un 91,1% respectivament. Aquestes són dues de les depuradores més importants de l’illa, ja que durant l’any 2019 l’EDAR de Platja de Muro va tractar un volum d’ARC de 2,8 hm3 i la de Cala d’Or un volum de 1,1 hm3. Només s’ha pogut observar cert comportament estacional a quatre de les 26 depuradores. Tres d’elles reben l’ARC procedent de nuclis urbans amb una elevada activitat turística concentrada als mesos d’estiu.

Figura 81. Distribució de les depuradores en funció del compliment de l’ARC (DBO i DQO entrada) a l’illa de Mallorca.

 

Per tant, els incompliments podrien estar associats a aquest sector econòmic. En canvi, l’incompliment de Lloret podria estar relacionat amb l’activitat turística (especialment per allotjaments rurals) o bé amb el sector industrial. La ubicació de les depuradores de Mallorca en funció del compliment d’aquest indicadors per l’any 2019 es pot veure a la Figura 81.

Menorca

La Figura 82 mostra el percentatge d’ARC que incompleix respecte al volum total depurat anual. Per tant, indica la qualitat de l’aigua residual de clavegueram que entra a les depuradores.

Durant el període estudiat s’observen uns valors mitjans d’incompliment del 40,9% – 42,5% del total de l’aigua d’entrada. Cal destacar la forta pujada d’aquest incompliment l’any 2019, arribant a detectar un 63,7% de l’ARC amb mala qualitat. L’important augment observat durant l’any 2019 es localitza principalment a tres depuradores de l’illa:

 • Sant Lluís, amb un incompliment del 88,5% de l’ARC.
 • Ciutadella Sud, amb un 78,4%.
 • Es Mercadal, amb un 54%.
Figura 82. Cabal total i percentatge d’incompliment de l’ARC (DBO i DQO entrada) a l’illa de Menorca.

 

S’han detectat set depuradores que incompleixen aquest indicador l’any 2019, tal com es pot observar a la Taula 43.

EDARPercentatge d’incompliment de l’ARC (%)Dinàmica
Sant Climent100Anual
Sant Lluís88,5Anual
Ciutadella Sud78,4Anual
Maó – Es Castell74Anual
Es Mercadal54Estacional
Es Migjorn Gran50,5Estacional
Ferreries24Estacional
Taula 43. Depuradores amb incompliment, percentatge i dinàmica, per l’any 2019 a Menorca.

 

Tota l’ARC que va arribar a la depuradora de Sant Climent l’any 2019 superava els llindars permesos a la normativa i, per tant, era de mala qualitat.

També cal destacar dues de les depuradores més grans de l’illa, les EDAR de Ciutadella Sud i Maó – Es Castell, durant l’any 2019 aquestes varen rebre un 78,4% i un 74% de l’ARC en mala qualitat, respectivament. Aquests percentatges representen un volum 3,4 hm3 a la depuradora de Ciutadella Sud i un volum de1,2 hm3 a la de Maó – Es Castell.

Figura 83. Distribució de les depuradores en funció del compliment de l’ARC (DBO i DQO entrada) a l’illa de Menorca.

 

S’ha detectat certa dinàmica estacional, vinculada amb l’activitat turística, en els incompliments de l’ARC que arriba a tres depuradores (Es Mercadal, Es Migjorn Gran i Ferreries). La ubicació d’aquestes depuradores es pot observar a la Figura 83.

Eivissa

Com es pot observar a la Figura 84, el percentatge d’incompliment de l’ARC durant el període d’estudi se situa entre el 61,8% i el 81,1% del total d’aigua d’entrada. S’hi detecta una lleugera tendència a l’augment al llarg del període d’estudi.

Cal destacar una important reducció del volum d’entrada amb mala qualitat l’any 2017, degut al descens del percentatge d’incompliment a les depuradores d’Eivissa i Sant Antoni, dues de les EDAR més grans de l’illa.

Figura 84. Cabal total i percentatge d’incompliment de l’ARC (DBO i DQO entrada) a l’illa d’Eivissa.

 

S’ha analitzat el percentatge d’ARC que supera els llindars màxims establerts a la normativa i se n’ha analitzat la possible dinàmica estacional. Per l’any 2019, nou de les 10 depuradores que gestiona l’Agència Balear de l’Aigua a l’illa d’Eivissa presenten un incompliment de l’ARC, tal com es pot observar a la Taula 44.

EDARPercentatge d’incompliment de l’ARC (%)Dinàmica
Sant Antoni100Anual
Can Bossa95,9Anual
Eivissa90,6Anual
Sant Joan de Labritja85,9Anual
Port de Sant Miquel69,4Estacional
Cala Sant Vicent56,4Anual
Sant Josep54,3Anual
Santa Eulària34,7Estacional
Cala Tarida27,9Estacional
Taula 44. Depuradores amb incompliment, percentatge i dinàmica, per l’any 2019 a Eivissa.

 

Els incompliments més destacables de l’ARC s’observen a tres depuradores:

 • Sant Antoni, incomplint en el 100% de l’ARC que va entrar a la depuradora l’any 2019 i representant un volum de 3,1 hm3.
 • Can Bossa, amb un 95,9% d’incompliment, representant un volum d’1,2 hm3.
 • Eivissa, amb un 90,6% d’incompliment, representant un volum de 5,1 hm3.

Cal destacar que aquestes tres depuradores són les més importants de l’illa en volum depurat. Per aquest motiu, els incompliments de l’illa sempre són molt elevats.

Figura 85. Distribució de les depuradores en funció del compliment de l’ARC (DBO i DQO entrada) a l’illa d’Eivissa.

 

Només s’ha detectat certa dinàmica estacional, vinculada amb l’activitat turística, en els incompliments de l’ARC que arriba a tres depuradores: Port de Sant Miquel, Cala Tarida i Santa Eulària (Figura 85).

Formentera

L’Agència Balear de l’Aigua gestiona una sola depuradora a Formentera. L’ARC que hi arriba presenta valors molt elevats d’incompliment, d’entre un 77,1% i un 88,5% del total d’aigua d’entrada. Tal com s’observa a la Figura 86, es detecta una lleugera reducció del percentatge d’incompliment tot i que no es pot determinar una tendència clara d’aquest indicador. Finalment, cal remarcar que aquests incompliments no presenten un comportament estacional sinó que es troben distribuïts al llarg de l’any.

Figura 86. Cabal total i percentatge d’incompliment de l’ARC (DBO i DQO) a l’illa de Formentera.