Cabal de les aigües residuals depurades

Cabal de les aigües residuals depurades

Introducció

  • L’indicador de cabal de les aigües residuals depurades compara el cabal d’entrada d’aigües residuals respecte al cabal de disseny de la depuradora. Aquest indicador té com objectiu identificar depuradores infradimensionades per definir les prioritats d’ampliació i remodelació de la xarxa de depuradores gestionades per l’Agència Balear de l’Aigua.
  • Al conjunt de tot l’arxipèlag Balear s’ha detectat que, l’any 2019, hi ha 7 EDAR que superen el cabal de disseny durant mes de 4 mesos, cosa que representa un 9 % del total de depuradores.
  • Durant l’any 2019, a Mallorca hi ha sis EDAR que presenten un dimensionament deficient o molt deficient d’aquest indicador, suposant un 10,7% del total de depuradores de l’illa. S’observa una tendència de descens entre els anys 2017 i 2019, passant d’un 30,4% a un 23,2% d’incompliment.
  • A Menorca, tan sols les depuradores de Ciutadella Sud i Ferreries presenten un dimensionament poc deficient, representant un 16,7% del total de les EDAR de l’illa.
  • A Eivissa, només la depuradora de Sant Joan de Llabritja presenta incompliment d’aquest indicador, representant un 10% del total de les EDAR de l’illa. A més, durant el període d’estudi es detecta un descens del percentatge d’incompliment. L’única depuradora de l’illa de Formentera compleix sempre aquest indicador. 
  • Les EDAR que presenten un major nombre de mesos d’incompliment són Inca, Felanitx, Campanet i Consell a Mallorca; Ciutadella Sud i Ferreries a Menorca; i Sant Joan de Llabritja a Eivissa.

Les aigües residuals urbanes són recollides per la xarxa de sanejament municipal i arriben a les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR). L’aigua d’entrada a les depuradores, anomenada aigua residual municipal de clavegueram, és tractada amb l’objectiu de reduir-ne la càrrega contaminant i retornar-la al medi o ser reutilitzada d’acord amb els criteris de qualitat establerts al Real Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Real Decret-llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes.

Aquest indicador avalua l’estat del dimensionament de les EDAR, comparant el cabal d’aigua residual municipal que arriba a cada depuradora en relació amb el seu cabal de disseny. D’aquesta manera s’identifiquen aquells municipis o aglomeracions urbanes que han crescut durant els últims anys, incrementant el seu volum d’aigua residual,  i que requereixen una reforma de la seves instal·lacions de depuració. Aquest diagnòstic permet una òptima planificació i, també, prioritzar les mesures de millora i ampliació de les infraestructures de sanejament gestionades per l’Agència Balear de l’Aigua. Així mateix, s’analitza l’efecte del creixement estacional de la població amb la variació del cabal de les aigües residuals.

Per realitzar el tractament de dades, primer s’han compilat els volums mensuals de 2019 de totes les depuradores i després s’han obtingut els volums totals per illa i any. Després de realitzar l’anàlisi anual, s’ha observat l’estacionalitat i el dimensionament de les EDAR a partir dels mesos on supera el cabal d’entrada respecte al cabal de disseny d’aquestes. Es considera que una depuradora està infradimensionada quan supera en més d’un 20% el seu cabal de disseny mensual, cosa que pot comprometre el seu adequat funcionament. En funció del nombre de mesos que superen el 20% del cabal de disseny, s’han establert uns rangs per indicar l’estat del dimensionament de la depuradora:

  • Dimensionament adequat: cap mes el supera
  • Dimensionament poc deficient: el supera entre un i tres mesos
  • Dimensionament deficient: el supera entre quatre i sis mesos
  • Dimensionament molt deficient: el supera entre set i 12 mesos

S’ha de tenir en compte que les EDAR poden tenir una dinàmica anual o estacional. Per una banda, la dinàmica anual es caracteritza per presentar entre vuit i 12 mesos d’infradimensionament. Per altra banda, la dinàmica estacional es classifica en temporada alta i baixa. L’estacionalitat en temporada alta inclou els mesos de maig a octubre i normalment es supera el cabal de disseny en més del 20% durant els mesos d’estiu. L’estacionalitat en temporada baixa engloba de novembre a abril i, de manera general, es supera el cabal de disseny en més del 20% durant el mesos més plujosos.

Mallorca

A la Figura 64 s’observa un augment del cabal depurat durant els mesos de temporada alta a l’illa de Mallorca, amb un increment destacable el mes d’agost. Tot i així, el cabal de disseny mensual és de 4,5 hm3 per tant, cap mes supera aquesta xifra.

Figura 64. Cabal mensual depurat per anys a l’illa de Mallorca.

 

Després de realitzar un anàlisi anual, s’ha mirat l’estacionalitat i el dimensionament de les EDAR a partir dels mesos d’incompliment d’aquestes. Seguint aquest mètode, hi ha 6 depuradores que incompleixen l’indicador capacitat, això representa un 10,7% del total de depuradores de l’illa de Mallorca.

Com es pot veure a la Taula 34, de les EDAR que incompleixen, n’hi ha cinc que presenten un infradimensionament anual i un que presenta una dinàmica estacional de temporada baixa. Tot i així, s’ha de tenir en compte que la classificació de temporada alta i baixa pot variar més enllà dels marges establers anteriorment.

EDAR Q disseny (m3/dia) Mesos incompliment (>20%) Dimensionament Dinàmica
Inca 4.410 12 Molt deficient Anual
Felanitx 2.500 7 Molt deficient Anual
Campanet 500 12 Molt deficient Anual
Consell 437 8 Molt deficient Anual
Vilafranca 600 5 Deficient Temporada baixa
Santa Eugènia 225 5 Deficient Anual
Sineu 2.000 1 Poc deficient Temporada baixa
Porreres 825 1 Poc deficient Temporada baixa
Selva 600 1 Poc deficient Temporada baixa
Sant Joan 500 1 Poc deficient Temporada baixa
Lloret 240 1 Poc deficient Temporada baixa
Puigpunyent 232 2 Poc deficient Temporada baixa
Lluc 150 1 Poc deficient Temporada baixa
Taula 34. Relació dels mesos d’incompliment amb el dimensionament i l’estacionalitat de les EDAR que incompleixen a l’illa de Mallorca.

 

Les EDAR que presenten una dinàmica anual normalment també es caracteritzen per tenir un dimensionament molt deficient, ja que el nombre de mesos d’incompliment és considerablement elevat. Per exemple, la depuradora d’Inca és la més gran i presenta un dimensionament molt deficient perquè incompleix 12 mesos aquest indicador.

La depuradora de Felanitx presenta un incompliment de set mesos i és la segona EDAR més gran que té un mal dimensionament. Per tant, la problemàtica podria ser més greu en aquesta EDAR que no en altres que presenten més mesos d’incompliment però són més petites, com per exemple les depuradores de Campanet i Consell.

Les EDAR que presenten un incompliment d’aquest indicador es troben repartides pel nord i l’interior de l’illa pel fet que l’activitat turística no té una forta repercussió sobre aquests municipis (Figura 65).

Figura 65. Ubicació de les EDAR segons el seu dimensionament a l’illa de Mallorca.

 

A partir de l’estudi dels mesos d’incompliment també s’ha realitzat un anàlisi de les EDAR que podrien estar infradimensionades. Es considera que una depuradora podria no estar adequadament dimensionada si supera el seu cabal de disseny mensual en més del 20% durant 12 mesos. Seguint aquest criteri, les EDAR d’Inca i Campanet podrien no presentar un correcte dimensionament a l’illa de Mallorca.

Menorca

A la Figura 66 es pot observar que a l’illa de Menorca es produeix un increment destacable del cabal depurat durant els mesos de temporada alta, aquest augment és especialment considerable l’any 2019.

El cabal de disseny mensual total de l’illa és d’1,3 hm3 per tant cap mes supera aquesta xifra, tot i així l’agost del 2019 presenta uns valors molt pròxims al cabal de disseny. Per altra banda, durant el mes de febrer de l’any 2018 es pot observar un valor anormalment baix.

Figura 66. Cabal mensual depurat per anys a l’illa de Menorca.

 

Després de realitzar el mateix procediment que a l’illa de Mallorca per saber el compliment de les EDAR, s’han detectat dues depuradores amb un dimensionament poc deficient, representant un 16,7% del total de depuradores de Menorca.

Com es pot veure a la Taula 35, les dues EDAR que incompleixen presenten una dinàmica estacional. D’aquestes, una concentra l’incompliment en temporada alta i l’altra en temporada baixa.

EDAR Q disseny (m3/dia) Mesos incompliment (>20%) Dimensionament Dinàmica
Ciutadella Sud 15.000 1 Poc deficient Temporada alta
Ferreries 1.200 1 Poc deficient Temporada baixa
Taula 35. Relació dels mesos d’incompliment amb el dimensionament i l’estacionalitat de les EDAR que incompleixen a l’illa de Menorca.

 

La depuradora de Ciutadella Sud té un incompliment relatiu a la temporada alta. Tot i que només presenta un més d’incompliment, cal remarcar que aquest és durant el mes d’agost. L’incompliment d’aquesta EDAR es pot relacionar amb l’activitat turística, ja que es troba pròxima a les zones costeres.

Per altra banda, l’EDAR amb incompliment de temporada baixa és la depuradora de Ferreries situada a l’interior de l’illa. Per això, és probable que l’activitat turística no tingui una forta repercussió sobre aquest municipi. La distribució de les EDAR a l’illa de Menorca es pot observar a la Figura 67.

Figura 67. Ubicació de les EDAR segons el seu dimensionament a l’illa de Menorca.

 

Per realitzar l’anàlisi de les EDAR que podrien estar infradimensionades s’ha procedit de la mateixa manera que a l’illa de Mallorca. Seguint aquest mètode s’ha observat que cap de les depuradores que incompleixen aquest indicador superen el cabal de disseny en més del 20% durant els 12 mesos de l’any, per tant, totes les EDAR de l’illa de Menorca presentarien un correcte dimensionament.

Eivissa

A la Figura 68 es pot veure el cabal depurat per mesos a l’illa d’Eivissa. Al llarg de tots els anys hi ha un increment d’aquest durant els mesos de temporada alta però cal remarcar que s’observa un augment particularment marcat d’aquest durant l’any 2016. Cal tenir en compte també que el cabal de disseny mensual total de l’illa és d’1,9 hm3 per tant, cap mes supera aquest valor.

Figura 68. Cabal mensual depurat per anys a l’illa d’Eivissa.

 

Per saber el compliment de les depuradores s’ha realitzat el mateix procediment que a la resta d’illes. S’ha vist que només una de les 10 EDAR d’Eivissa presenta incompliment d’aquest indicador, representant un 10% del total de les depuradores de l’illa.

L’única EDAR que incompleix presenta una dinàmica estacional en temporada alta (Taula 36). Tot i així, s’ha de tenir en compte que la classificació de temporada alta i baixa pot variar més enllà dels marges establers anteriorment.

EDAR Q disseny (m3/dia) Mesos incompliment (>20%) Dimensionament Dinàmica
Sant Joan de Llabritja 63 5 Deficient Temporada alta
Taula 36. Relació dels mesos d’incompliment amb el dimensionament i l’estacionalitat de les EDAR que incompleixen a l’illa d’Eivissa.

 

La majoria de les EDAR d’Eivissa compleixen aquest indicador ja que estan dimensionades per un elevat volum de gent. Només la depuradora de Sant Joan de Llabritja presenta incompliment durant cinc mesos i, per tant, un dimensionament deficient. A més, presenta una dinàmica estacional de temporada alta que es podria relacionar amb l’increment de l’activitat turística durant els mesos d’estiu. La distribució de les EDAR a l’illa d’Eivissa es pot observar a la Figura 69.

Figura 69. Ubicació de les EDAR segons el seu dimensionament a l’illa d’Eivissa.

 

De la mateixa manera que a la resta d’illes, s’ha tingut en compte l’incompliment  mensual de més del 20% del cabal de disseny durant 12 mesos per determinar el possible infradimensionament de l’única EDAR que incompleix a l’illa d’Eivissa, la depuradora de Sant Joan de Labritja. Com s’ha dit anteriorment, aquesta incompleix durant cinc mesos, per tant no es pot afirmar que la depuradora es trobi infradimensionada.

Formentera

A la Figura 70 es pot observar el cabal depurat per mesos a l’illa de Formentera. Al llarg del període d’estudi hi ha un increment molt marcat d’aquest durant els mesos de temporada alta, especialment accentuat entre els mesos de març i agost. El cabal que depura l’EDAR augmenta aproximadament quatre vegades més en temporada alta que en temporada baixa. El cabal de disseny mensual és de 0,1 hm3 per tant, cap mes supera aquest valor. Cal remarcar que aquesta depuradora sempre compleix l’indicador de cabal.

Figura 70. Cabal mensual depurat per anys a l’illa de Formentera.