Cabal de les aigües residuals depurades

Cabal de les aigües residuals depurades

  • En el conjunt de tot l’arxipèlag Balear, durant l’any 2022, s’ha depurat un volum total de 50,21 hm3, un 14,89% més que a l’any 2021. S’ha detectat que, al 2022, hi ha 7 EDAR que superen el cabal de disseny durant 7 mesos o més, fet que representa un 8,86% del total de depuradores.
  • A l’illa de Mallorca s’han depurat 26,42 hm3 d’aigües residuals, amb un augment anual del 13,05% i un augment durant el període estival del 25%. Durant l’any 2022, a Mallorca hi ha 7 EDAR que presenten infradimensionament: Campos, Sant Joan, Campanet, Consell, Inca, Santa Eugènia i Felanitx.
  • A l’illa de Menorca s’han depurat 8,59 hm3 amb un augment anual del 9,69% i un augment durant el període estival del 18,85%. A Menorca, totes les depuradores mostren dimensionament adequat pel cabal que tracten.
  • A l’illa d’Eivissa s’han depurat 14,24 hm3 amb un augment anual del 21,6% i un augment durant el període estival del 29,80%. Totes les depuradores mostren dimensionament adequat pel cabal que tracten.
  • A l’illa de Formentera s’han depurat 0,96 hm3 amb un augment anual del 23,8% i un augment durant el període estival del 20,73%. La depuradora mostra un dimensionament adequat pel cabal que tracta.

Introducció

Les aigües residuals urbanes són recollides per la xarxa de clavegueram gestionada per l’ajuntament i arriben a les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR). L’aigua d’entrada a les depuradores és tractada amb l’objectiu de reduir-ne la càrrega contaminant i retornar-la al medi o permetre la seva reutilització d’acord amb els criteris de qualitat establerts al Real Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Real Decret-llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes.

L’avaluació de l’estat del dimensionament de les EDAR es realitza comparant el cabal d’aigua residual urbana que arriba a cada depuradora en relació amb el seu cabal de disseny. D’aquesta manera s’identifiquen aquells municipis o aglomeracions urbanes que han crescut durant els últims anys, incrementant el seu volum d’aigua residual, i que requereixen una reforma de les seves instal·lacions de depuració. Aquest diagnòstic permet una òptima planificació i, també, prioritzar les mesures de millora i ampliació de les infraestructures de sanejament gestionades per l’Agència Balear de l’Aigua. Així mateix, s’analitza l’efecte del creixement estacional de la població amb la variació del cabal de les aigües residuals. Per realitzar el tractament de dades, primer s’han compilat els volums mensuals de 2022 de totes les depuradores i després s’han obtingut els volums totals per illa i any. Després de realitzar l’anàlisi anual, s’ha observat l’estacionalitat i el dimensionament de les EDAR a partir dels mesos on se supera el cabal d’entrada respecte al cabal de disseny d’aquestes. Es considera que una depuradora està infradimensionada quan supera en més d’un 20% el seu cabal de disseny mensual durant un període entre 7 i 12 mesos, cosa que pot comprometre el seu adequat funcionament.

Mallorca

A la Figura 6 s’observa com durant el període 2016 – 2022 es produeix un augment del cabal depurat durant els mesos de temporada alta a l’illa de Mallorca, especialment el mes d’agost. Així i tot, el cabal màxim de depuració mensual és de 4,5 hm³ per tant, en cap mes se supera aquesta xifra. Durant l’any 2020 es registra un descens notable del cabal depurat en tota l’illa a causa principalment de la inactivitat turística derivada de la pandèmia de la covid-19. L’any 2021, el cabal depurat augmenta progressivament. Pel 2022, s’observa com el cabal depurat es torna a ajustar a l’estacionalitat típica de les Illes amb un cabal pic durant el mes d’agost de 2,79 hm3.

Figura 6. Cabal mensual depurat per anys a l’illa de Mallorca.

 

Després de realitzar un anàlisi anual, s’ha mirat l’estacionalitat i el dimensionament de les EDAR a partir del nombre de mesos en que el cabal tractat supera en més d’un 20% el cabal de disseny. Seguint aquest mètode, hi ha 7 depuradores infradimensionades, això representa un 12,5% del total de depuradores de l’illa de Mallorca. Com es pot veure a la Taula 6, les EDAR que enregistren volums d’efluent per sobre del cabal de disseny són Campos, Sant Joan, Campanet, Consell, Inca, Santa Eugènia i Felanitx.

EDARPoblació de disseny (h.e.)Mesos infradimensionament (>20%)Dinàmica
Campanet308312Anual
Consell265212Anual
Inca2572512Anual
Felanitx1708312Anual
Sant Joan25007Anual
Santa Eugènia13139Anual
Campos70009Anual

Taula 6. Infradimensionament i estacionalitat de les EDAR a l’illa de Mallorca.

 

Les EDAR que presenten un infradimensionament mostren una dinàmica anual, atès que el nombre de mesos d’incompliment és considerablement elevat.

Les EDAR que presenten un incompliment d’aquest indicador es troben repartides per l’interior de l’illa, fet pel qual l’activitat turística no té una forta repercussió sobre aquests municipis (Figura 7). Una possible causa pot ser el creixement dels nuclis urbans associats a les depuradores que condueix a un increment del cabal d’aigües residuals rebudes. Una altra possible causa pot ser la falta de xarxa diferenciada del clavegueram municipal que provoca l’arribada d’aigües mixtes (fecals i pluvials) provocant un increment del cabal a depurar en períodes de fortes pluges.

A les depuradores d’Inca, Consell i Campanet estan previstes actuacions d’ampliació de la EDAR durant els anys vinents.

Figura 7. Mapa de EDAR segons el seu dimensionament a l’illa de Mallorca.

Menorca

A la Figura 8 es pot observar que a l’illa de Menorca es produeix un increment destacable del cabal depurat durant els mesos de temporada alta. Un augment que va ser destacable l’any 2019 encara que no va arribar a superar el valor de 1,3 hm³, que és el cabal de disseny mensual total de l’illa.

D’altra banda, la poca activitat turística registrada entre els mesos de maig i juny del 2020 a causa de la COVID-19, va contribuir a un notable descens del cabal depurat. El cabal depurat durant l’any 2021 ja s’equiparà amb els anys anteriors al 2019. El 2022 s’observa un increment del cabal depurat sobretot durant la temporada turística. Concretament durant l’any 2022 el cabal depurat durant el període estival supera en un 18,85% al cabal depurat de l’any anterior.


Figura 8. Cabal mensual depurat per anys a l’illa de Menorca.

 

Durant l’any 2022 totes les depuradores de l’illa de Menorca han mostrat un adequat dimensionament tal i com es pot observar a la Figura 9.

 Figura 9. Mapa de EDAR segons el seu dimensionament a l’illa de Menorca.

A la Figura 10 es pot veure el cabal depurat per mesos a l’illa d’Eivissa. Al llarg dels anys hi ha un increment d’aquest durant els mesos de temporada alta però cal remarcar que s’observa un augment particular durant l’any 2022. Cal tenir en compte també, que el cabal de disseny mensual total de l’illa és d’1,9 hm3 per tant, cap mes supera aquest valor. En particular durant l’any 2022 s’ha produït un increment del 21,6% del cabal depurat anual. A més, l’any 2022 es van depurar 14,24 hm3 d’aigua. Aquest valor és el més alt des que hi ha registres.

 

Per realitzar l’anàlisi de les EDAR que podrien estar infradimensionades s’ha procedit de la mateixa manera que a l’illa de Mallorca. Seguint aquest mètode s’ha observat que cap de les depuradores que incompleixen aquest indicador superen el cabal de disseny en més del 20% durant els 12 mesos de l’any, per tant, totes les EDAR de l’illa de Menorca presentarien un correcte dimensionament.

Eivissa

A la Figura 68 es pot veure el cabal depurat per mesos a l’illa d’Eivissa. Al llarg de tots els anys hi ha un increment d’aquest durant els mesos de temporada alta però cal remarcar que s’observa un augment particularment marcat d’aquest durant l’any 2016. Cal tenir en compte també que el cabal de disseny mensual total de l’illa és d’1,9 hm3 per tant, cap mes supera aquest valor.


Figura 10. Cabal mensual depurat per anys a l’illa d’Eivissa.

 

Durant l’any 2022 totes les depuradores de l’illa d’Eivissa han mostrat un adequat dimensionament tal i com es pot observar a la figura següent.

 

La majoria de les EDAR d’Eivissa compleixen aquest indicador ja que estan dimensionades per un elevat volum de gent. Només la depuradora de Sant Joan de Llabritja presenta incompliment durant cinc mesos i, per tant, un dimensionament deficient. A més, presenta una dinàmica estacional de temporada alta que es podria relacionar amb l’increment de l’activitat turística durant els mesos d’estiu. La distribució de les EDAR a l’illa d’Eivissa es pot observar a la Figura 69.


Figura 11. Mapa de EDAR segons el seu dimensionament a l’illa d’Eivissa.

A la Figura 12 es pot observar el cabal depurat per mesos a l’illa de Formentera. Entre els anys 2016 i 2022 hi ha un elevat increment durant els mesos de temporada alta, especialment accentuat entre els mesos de març i agost.

Durant el 2022 aquest increment no va ser tan marcat atès que l’activitat turística fou inexistent a causa de les restriccions provocades per la covid-19, provocant una reducció del 12,91% del cabal depurat. Durant l’any 2021 s’observa una recuperació notable dels valors de depuració i pel 2022 augmenta el cabal depurat pràcticament durant tots els mesos de l’any sobretot durant el mes d’agost amb un pic de depuració de 0,154 hm3 depurats. L’any 2022 es van depurar 0,96 hm3 d’aigua, aquest valor anual és el més alt des de que hi ha registres.

Formentera

A la Figura 12 es pot observar el cabal depurat per mesos a l’illa de Formentera. Entre els anys 2016 i 2022 hi ha un elevat increment durant els mesos de temporada alta, especialment accentuat entre els mesos de març i agost.

Durant el 2022 aquest increment no va ser tan marcat atès que l’activitat turística fou inexistent a causa de les restriccions provocades per la covid-19, provocant una reducció del 12,91% del cabal depurat. Durant l’any 2021 s’observa una recuperació notable dels valors de depuració i pel 2022 augmenta el cabal depurat pràcticament durant tots els mesos de l’any sobretot durant el mes d’agost amb un pic de depuració de 0,154 hm3 depurats. L’any 2022 es van depurar 0,96 hm3 d’aigua, aquest valor anual és el més alt des de que hi ha registres.

Figura 12. Cabal mensual depurat per anys a l’illa de Formentera.