Qualitat de les aigües residuals depurades

Qualitat de les aigües residuals depurades

  • Al conjunt de les Illes Balears, totes les depuradores compleixen amb els requeriments establerts al Real Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Real Decret-llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes, exceptuant la depuradora d’Eivissa. Per tant 78 de les 79 depuradores gestionades per ABAQUA compleixen amb la normativa aplicable.
  • El percentatge de cabal que no compleix tots els requeriments de l’aigua depurada se situa en un 13,86% del cabal total depurat a l’any 2022 a les Illes Balears. El 100% d’aquest incompliment correspon a la depuradora de la ciutat d’Eivissa.
  • Mallorca compleix amb els requisits d’abocament durant el 2022 i millora la situació respecte a l’any 2021 quan va incomplir amb les depuradores de Vilafranca i Llubí.
  • Menorca compleix amb els requisits d’abocament durant el 2021 i el 2022 i millora la situació respecte a l’any 2020 quan va incomplir únicament la depuradora des Mercadal.
  • A l’illa d’Eivissa durant l’any 2022, un 48,9% del cabal de l’aigua depurada no compleix amb els paràmetres establerts a la normativa estatal. El 100% d’aquest incompliment correspon a la depuradora de la ciutat d’Eivissa. Actualment s’està finalitzant la construcció de la nova depuradora i la seva connexió amb un import de 51 milions.
  • Formentera compleix els requisits d’abocament de l’aigua depurada al llarg del període 2016 – 2022.

Introducció

Les aigües residuals urbanes són recollides per la xarxa de clavegueram municipal i d’allà arriben a les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR). L’aigua residual urbana és sotmesa a un tractament per tal de reduir-ne la càrrega contaminant i retornar-la al medi o reutilitzar-la en condicions òptimes. Els efluents d’aquestes instal·lacions de depuració s’anomenen aigua residual urbana depurada.

Aquest apartat pretén analitzar la qualitat de l’aigua residual urbana depurada (ARUD) que surt de les depuradores, per tal de comprovar el compliment dels requisits d’abocament establerts a la normativa estatal (Real Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Real Decret-llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes).

S’ha avaluat el compliment de l’aigua residual urbana depurada per cada EDAR i per cada mes. Es considera que l’aigua depurada compleix els requisits establerts quan no se superen les concentracions màximes permeses o bé quan s’aconsegueix el percentatge mínim de reducció (Taula 7).

ParàmetreConcentració màxima permesaPercentatge mínim de reducció
Demanda bioquímica d’oxigen a 5 dies (DBO5)25 mg O2/L70-90%
Demanda química d’oxigen (DQO)125 mg O2/L75%

Taula 7. Paràmetres, concentracions màximes permeses i percentatges mínims de reducció de l’aigua depurada, establerts a la normativa estatal (RD 509/1996).

 

Cal esmentar que el Reial Decret 509/1996 també estableix una concentració màxima i un percentatge mínim de reducció per als sòlids en suspensió (SS) tot i que especifica que l’eliminació d’aquest contaminant és voluntària. Per tant, aquest paràmetre no s’ha considerat en l’anàlisi del compliment de l’aigua depurada.

El període d’estudi comprèn des de l’any 2016 fins l’any 2022. S’ha analitzat mensualment el volum de l’aigua depurada que incompleix aquest indicador, relacionant-lo amb el volum tractat, i s’han comparat els resultats obtinguts de les EDAR i de les illes. També s’ha determinat l’estacionalitat dels incompliments, comprovant si es produeixen durant la temporada alta d’activitat turística (considerada de maig a octubre, ambdós inclosos).

Mallorca

La Figura 13 mostra el cabal total depurat a l’illa de Mallorca entre els anys 2016 – 2022 i, en vermell, els percentatges de l’aigua depurada que no compleix els requisits d’abocament establerts.

Al llarg del període d’estudi es mostra una millora de la qualitat de l’aigua depurada. Es pot observar un augment de l’incompliment els anys 2017 i 2018, seguit d’una destacable reducció el 2019 i el 2020, aconseguint un compliment total del cabal tractat durant l’any 2022.

Durant el 2021-2022 s’han executat una sèrie de millores a les depuradores de Llubí i Vilafranca per un import total de 274.776 € que es pot relacionar directament amb el compliment d’aquest any, ja que, fins l’any 2021 incomplien sempre amb els requeriments mínims de depuració.

A la Figura 14 s’identifiquen la ubicació de les depuradores de Mallorca en funció del compliment d’aquest indicador durant el 2022.

Figura 14. Distribució de les depuradores en funció del compliment a l’illa de Mallorca

Menorca

La Figura 15 mostra el cabal total depurat a l’illa de Menorca entre els anys 2016 – 2022 i el percentatge d’ aigua residual urbana depurada que no compleix els requisits d’abocament. Els valors més alts es detecten en el 2016 i 2018, on el volum d’incompliment representa un 6,1% i un 5,9%, respectivament. L’any 2019 es redueix de manera destacable el percentatge d’incompliment de l’ARUD, arribant a un 1,7% del volum total. El més significatiu és que des de l’any 2020 aquest petit percentatge d’incompliment desapareix i s’aconsegueix aconseguir la bona qualitat del 100% del volum depurat.

 

Figura 15. Cabal total i percentatge d’incompliment de l’ARUD a l’illa de Menorca.

Figura 16. Distribució de les depuradores en funció del compliment general a l’illa de Menorca.

 

Eivissa

La Figura 17 mostra el cabal total depurat a l’illa d’Eivissa durant el període d’estudi i el percentatge d’aquesta aigua depurada que no compleix els requisits d’abocament establerts a la normativa estatal.

Com es pot observar, el percentatge d’incompliment de l’aigua residual urbana depurada a les depuradores de l’illa se situa entre el 42% i el 54,7% del volum total depurat durant el període 2016-2022. Aquest alt percentatge d’incompliment de la qualitat d’aigua depurada es causat principalment al mal funcionament de la depuradora d’Eivissa que depura el 48,85 % de les aigües residuals de l’illa d’Eivissa (2022). Actualment, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic executa la nova depuradora de la ciutat d’Eivissa com obra d’interès general nacional i està realitzant les actuacions de connexió amb l’antiga depuradora. Es preveu que l’actuació estigui executada l’any 2024.

 Figura 17. Cabal total i percentatge d’incompliment de l’ARUD a l’illa d’Eivissa.

La depuradora d’Eivissa és l’única depuradora amb incompliment a l’illa d’Eivissa amb els requisits d’abocament de l’aigua depurada l’any 2022, com es pot veure a la Taula 8.

EDARCabal d’incompliment (%)Cabal incompliment (hm3)
Eivissa100%6,96 hm3

 

Els efluents de la depuradora d’Eivissa, la més gran de l’illa per volum d’aigua residual tractat, van incomplir els requisits de la normativa tots els mesos de l’any 2022. En aquest sentit, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic executa la nova depuradora d’Eivissa amb un pressupost de 30 milions euros. A més cal esmentar, però, que l’aigua residual del clavegueram municipal que va arribar a la depuradora d’Eivissa també presentava una mala qualitat, cosa que podria explicar en part l’elevat percentatge d’incompliment de l’aigua depurada.

Històricament, l’EDAR de Sant Josep ha incomplit amb els estàndards de depuració des que hi ha registres. L’execució del projecte de millora de l’EDAR de Sant Josep per un import de 113.416,92 € durant el 2021 ha fet que l’EDAR compleixi amb els estàndards durant el 2022.

 

Figura 18. Distribució de les depuradores en funció del compliment a l’illa d’Eivissa.

Formentera

El cas de l’illa de Formentera és més particular, ja que només disposa d’una depuradora gestionada per l’Agència Balear de l’Aigua. Al llarg del període estudiat, els abocaments d’aquesta depuradora sempre compleixen els requisits establerts a la normativa estatal.

Tal com s’observa a la Figura 19, la bona qualitat dels abocaments posa de manifest el bon funcionament d’aquesta EDAR, que aconsegueix depurar correctament tota l’aigua residual de mala qualitat que li arriba a través de la xarxa de sanejament.

 Figura 19. Cabal total i percentatge d’incompliment de l’ARUD a l’illa de Formentera.