Qualitat de les aigües residuals depurades

Qualitat de les aigües residuals depurades

Introducció

  • L’indicador de qualitat de les aigües residuals depurades mesura la qualitat de les aigües residuals urbanes depurades d’acord requisits d’abocament establerts a la normativa estatal aplicable al tractament de les aigües residuals urbanes.
  • Al conjunt de les Illes Balears, el percentatge d’incompliment de l’aigua depurada se situa en un 12,5% a l’any 2019.
  • Durant l’any 2019 a les illes de Mallorca i Menorca es detecta un baix percentatge d’incompliment, de l’1% i l’1,7% respectivament.
  • Formentera compleix els requisits d’abocament de l’aigua depurada al llarg del període 2016 – 2019.
  • A l’illa d’Eivissa es detecten els majors percentatges d’incompliment de les Balears. Durant l’any 2019, un 45,2% de l’aigua depurada no compleix amb els paràmetres establerts a la normativa estatal, això és causat majoritàriament per l’incompliment de l’EDAR d’Eivissa.
  • Els incompliments de l’aigua depurada es produeixen a les EDAR de Llubí, Porreres i Vilafranca a Mallorca, Es Mercadal a Menorca, i Eivissa, Cala Sant Vicent, Sant Josep i Sant Joan de Llabritja a Eivissa.

Les aigües residuals urbanes són recollides per la xarxa de sanejament municipal i d’allà arriben a les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR). L’aigua d’entrada a les depuradores (aigua residual municipal de clavegueram, ARC) és sotmesa a un tractament per tal de reduir-ne la càrrega contaminant i retornar-la al medi o reutilitzar-la en condicions òptimes. Els efluents d’aquestes instal·lacions de depuració s’anomenen aigua residual urbana depurada (ARUD).

Aquest apartat pretén analitzar la qualitat de l’ARUD que surt de les depuradores, per tal de comprovar el compliment dels requisits d’abocament establerts a la normativa estatal (Real Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Real Decret-llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes).

S’ha avaluat el compliment de l’ARUD per cada EDAR i per cada mes. Es considera que l’aigua depurada compleix els requisits establerts quan no se superen les concentracions màximes permeses o bé quan s’aconsegueix el percentatge mínim de reducció (Taula 37).

Paràmetre Concentració màxima permesa Percentatge mínim de reducció
Demanada bioquímica d’oxigen a 5 dies (DBO5) 25 mg/L O2 90%
Demana química d’oxigen (DQO) 125 mg/L O2 75%
Taula 37. Paràmetres, concentracions màximes permeses i percentatges mínims de reducció de l’ARUD, establerts a la normativa estatal (RD 509/1996).

 

Cal esmentar que el Real Decret 509/1996 també estableix una concentració màxima i un percentatge mínim de reducció per als sòlids en suspensió (SS) tot i que especifica que l’eliminació d’aquest contaminant és voluntària. Per tant, aquest paràmetre no s’ha considerat en l’anàlisi del compliment de l’ARUD.

El període d’estudi comprèn des de l’any 2016 fins a l’any 2019. S’ha analitzat mensualment el volum d’ARUD que incompleix aquest indicador, relacionant-lo amb el volum tractat, i s’han comparat els resultats obtinguts de les EDAR i de les illes. També s’ha determinat l’estacionalitat dels incompliments, comprovant si es produeixen durant la temporada alta d’activitat turística (considerada de maig a octubre, ambdós inclosos).

A la Figura 71 es mostra el percentatge d’incompliment de l’ARUD per illes i pel conjunt de tot l’arxipèlag. A les Balears, s’han detectat valors d’incompliment d’entre un 12,5% i un 18,8% del volum total de l’ARUD de sortida de les EDAR. S’observa una lleugera tendència a la reducció de l’incompliment, associat a una millora de la qualitat de l’aigua depurada de Mallorca i de Menorca l’any 2019.

Figura 71. Percentatge corresponent al volum d’incompliment de l’ARUD per illes i anys.

 

Si comparem les dades de cada illa amb les dades de les Illes Balears, es pot observar que tots els anys estudiats segueixen el mateix patró. Per una banda, cal destacar que Formentera sempre compleix i que Mallorca i Menorca presenten uns percentatges d’incompliment molt baixos, per sota del 10%. En canvi, a l’illa d’Eivissa sempre es detecten percentatges d’incompliment molt elevats, arribant a quasi el 50% del cabal total depurat l’any 2017 a causa principalment de l’EDAR d’Eivissa.

Mallorca

La Figura 72 mostra el cabal total depurat a l’illa de Mallorca entre els anys 2016 – 2019 i, en vermell, els percentatges d’ARUD que no compleix els requisits d’abocament establerts.

Els valors d’incompliment es situen entre l’1% i el 8,5% del total de l’aigua de sortida de les EDAR. Al llarg del període d’estudi es pot detectar una lleugera tendència a la reducció de l’incompliment i, per tant, una millora de la qualitat de l’aigua depurada. Es pot observar un augment de l’incompliment els anys 2017 i 2018, seguit d’una destacable reducció l’any 2019, aconseguint la bona qualitat del 99% del volum depurat a l’illa de Mallorca (incompliment de l’1%).

Figura 72. Cabal total i percentatge d’incompliment de l’ARUD a l’illa de Mallorca.

 

A la Taula 38 es pot observar l’incompliment d’aquest indicador l’any 2019, amb el percentatge d’ARUD que incompleix els requisits establerts a la normativa i la dinàmica d’aquests incompliments.

EDAR Percentatge d’incompliment de l’ARUD (%) Dinàmica Compliment de l’aigua d’entrada (ARC)
Llubí 75,4 Anual No compleix
Porreres 50,9 Anual No compleix
Vilafranca 35,3 Anual Compleix
Taula 38. Depuradores amb incompliment, percentatge, dinàmica i relació amb l’ARC, per l’any 2019 a Mallorca.

 

Només s’han detectat tres depuradores a l’illa de Mallorca que van incomplir els requisits d’abocament de les aigües depurades l’any 2019. Cal destacar que aquests incompliments estan distribuïts al llarg de l’any i, per tant, no presenten estacionalitat. Així, aquesta mala qualitat de l’ARUD no es pot vincular a l’activitat turística.

Els incompliments de Porreres i Llubí poden estar associats a l’elevada càrrega contaminant de l’ARC que arriba a la depuradora ja que, durant el 2019, l’aigua d’entrada no complia els requisits establerts a la normativa. Per altra banda, s’ha d’esmentar que les depuradores de Porreres i de Vilafranca varen superar el seu cabal de disseny alguns mesos de l’any 2019. Aquest fet podria explicar també la mala qualitat de l’aigua depurada. La ubicació de les EDAR de Mallorca en funció del compliment d’aquest indicador el 2019 es pot observar a la Figura 73.

Figura 73. Distribució de les depuradores en funció del compliment a l’illa de Mallorca.

 

Menorca

La Figura 74 mostra el cabal total depurat a l’illa de Menorca entre els anys 2016 – 2019 i el percentatge d’ARUD que no compleix els requisits d’abocament.

Tots els valors d’incompliment se situen per davall del 7% del total de l’aigua de sortida de les depuradores. Els valors més alts es detecten els anys 2016 i 2018, on el volum d’incompliment representa un 6,1% i un 5,9%, respectivament. L’any 2019 es redueix de manera destacable el percentatge d’incompliment de l’ARUD, arribant a un incompliment de l’1,7% del volum total. Per tant, es pot establir una millora de la qualitat de l’aigua depurada l’any 2019.

Figura 74. Cabal total i percentatge d’incompliment de l’ARUD a l’illa de Menorca.

 

Tal com s’observa a la Taula 39, només una depuradora de l’illa de Menorca va incomplir aquest indicador l’any 2019.

EDAR Percentatge d’incompliment de l’ARUD (%) Dinàmica Compliment de l’aigua d’entrada (ARC)
Es Mercadal 37,1 Anual No compleix
Taula 39. Depuradores amb incompliment, percentatge, dinàmica i relació amb l’ARC, per l’any 2019 a Menorca.

 

Cal destacar que el percentatge d’incompliment de l’estació depuradora Es Mercadal no va ser especialment elevat, ja que només un 37,1% del total de l’aigua depurada aquell any va presentar mala qualitat. Aquest incompliment no presenta una dinàmica estacional així que no es pot vincular a l’activitat turística. En canvi, si que es detecta una elevada càrrega contaminant a l’ARC que entra a la depuradora, que permetria explicar la depuració insuficient de l’aigua l’any 2019. La ubicació d’aquesta EDAR es pot veure a la Figura 75.

Figura 75. Distribució de les depuradores en funció del compliment general a l’illa de Menorca.

 

Eivissa

La Figura 76 mostra el cabal total depurat a l’illa d’Eivissa durant el període d’estudi i el percentatge d’aquesta aigua depurada que no compleix els requisits d’abocament establerts a la normativa estatal.

Com es pot observar, el percentatge d’incompliment de l’ARUD a les depuradores de l’illa se situa entre el 40% i el 50% del volum total depurat. Aquests elevats valors d’incompliment demostren l’existència d’una gran problemàtica en els abocaments de les aigües depurades, superant els valors detectats a totes les altres illes de l’arxipèlag. Aquest fet es deu als elevats incompliments de la depuradora d’Eivissa, la més gran de l’illa en volum d’aigua residual tractat.

Es pot veure que, al llarg del període estudiat, els percentatges d’incompliment són molt constants, sense grans oscil·lacions. Tot i així l’any que presenta un percentatge d’incompliment més alt és el 2017, amb un 49%.

Figura 76. Cabal total i percentatge d’incompliment de l’ARUD a l’illa d’Eivissa.

 

S’han detectat quatre depuradores a l’illa d’Eivissa que varen incomplir els requisits d’abocament de l’ARUD l’any 2019, com es pot veure a la Taula 40.

EDAR Percentatge d’incompliment de l’ARUD (%) Dinàmica Compliment de l’aigua d’entrada (ARC)
Eivissa 100 Anual No compleix
Cala Sant Vicent 87,8 Anual No compleix
Sant Josep 73,6 Anual No compleix
Sant Joan de Llabritja 36,1 Anual No compleix
Taula 40. Depuradores amb incompliment, percentatge, dinàmica i relació amb l’ARC, per l’any 2019 a Eivissa.

 

Els efluents de la depuradora d’Eivissa, la més gran de l’illa per volum d’aigua residual tractat, van incomplir els requisits de la normativa tots els mesos de l’any 2019. Cal esmentar, però, que l’ARC que va arribar a aquesta EDAR també presentava una mala qualitat, cosa que podria explicar l’elevat percentatge d’incompliment de l’ARUD.

Per altra banda, la depuradora de Sant Joan de Llabritja va superar el seu cabal de disseny vuit mesos de l’any 2019 i, alhora, va rebre una ARC de mala qualitat. Aquests dos fets permeten explicar la causa dels incompliments de l’aigua depurada.

Les depuradores de Cala Sant Vicent i Sant Josep també varen rebre una aigua d’entrada amb excessiva càrrega contaminant, cosa que explica la depuració insuficient de les aigües residuals.

La ubicació de les EDAR de l’illa d’Eivissa en funció del compliment d’aquest indicador el 2019 es pot observar a la Figura 77.

Figura 77. Distribució de les depuradores en funció del compliment a l’illa d’Eivissa.

 

Formentera

El cas de l’illa de Formentera és més particular, ja que només disposa d’una depuradora gestionada per l’Agència Balear de l’Aigua. Al llarg del període estudiat, els abocaments d’aquesta depuradora sempre compleixen els requisits establerts a la normativa estatal.

Com s’ha pogut comprovar a l’indicador de la qualitat de l’aigua residual municipal de claveguera, l’ARC que entra a la depuradora de Formentera presenta valors molt elevats d’incompliment, d’entre un 80% i un 90% del total de l’aigua d’entrada. Per això, tal com s’observa a la Figura 78, la bona qualitat dels abocaments posa de manifest el bon funcionament d’aquesta EDAR, que aconsegueix depurar correctament tota l’aigua residual de mala qualitat que li arriba a través de la xarxa de sanejament.

Figura 78. Cabal total i percentatge d’incompliment de l’ARUD a l’illa de Formentera.