Què feim a l’Agència

Què feim a l’Agència

L’Agència Balear de l’Aigua

L’Agència Balear de l’Aigua és una empresa pública adscrita a la Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears. La seva funció principal es la gestió de les infraestructures hidràuliques d’abastament i sanejament, des de la planificació i construcció fins la explotació i manteniment, basant-se en els principis protecció dels ecosistemes, la recuperació de costos així com la participació social e institucional. Així, l’Agència Balear de l’Aigua es va crear a l’any 2005 amb la unió de dos ens autonòmics anteriors (Institut Balear de Sanejament i Institut Balear de l’Aigua i del Litoral) i així optimitzar els recursos materials i personals.

Els seus objectius son oferir la garantia, disponibilitat i qualitat de l’aigua potable als municipis de les illes Balears, així com l’adequada depuració de les aigües residuals urbanes per garantir la preservació dels ecosistemes aquàtics. Aquests objectius es deriven de la política i planificació hidrològica de les Illes Balears, basada en la Directiva Marc de l’Aigua (DMA) de la Unió Europea. A més desenvolupa tasques de neteja marítima del litoral mitjançant una flota d’embarcacions que realitzen la recollida de residus marins durant el període estival.