L’Agència Balear de l’Aigua inicia un projecte pilot de reutilització dels llots de les depuradores com a font d’energia

\ La iniciativa forma part del projecte europeu de recerca HYDROUSA

L’Agència Balear de l’Aigua desenvoluparà un projecte pilot per reutilitzar els llots de les depuradores com font d’energia en forma de biogàs, així com compost per als camps de cultiu agrícola. Aquesta primera experiència s’engloba en el marc del projecte europeu de recerca HYDROUSA i s’iniciarà aquest any amb un estudi de viabilitat per seleccionar una depuradora a l’illa de Mallorca per executar el projecte pilot en funcions de les seves característiques tècniques.

A continuació, es redactarà un avantprojecte de planta de biogàs i compostatge aplicant solucions tecnològiques innovadores basades en la natura. L’objectiu final és executar una planta pilot de biogàs i compostatge de llots de depuradora que es pugui replicar a altres depuradores de la xarxa de infraestructures hidràuliques que gestiona l’Agència.

HYDROUSA és un projecte europeu de recerca Horizon 2020 (2018-2023), compost per 27 socis i un pressupost total finançat de quasi 10 M€. El projecte està destinat a proporcionar solucions innovadores, regeneratives i circulars per a la gestió de l’aigua basades en la natura de les zones costaneres de la Mediterrània. Així es preveuen desenvolupar solucions d’enginyeria ecològica per al tractament i reutilització de les aigües residuals i llots de depuració, fomentant les economies locals, basades en cadenes de valor circulars. Els resultats del projecte van dirigits a promoure una situació de benefici mutu per a l’economia, el medi ambient i la comunitat dins del nexe aigua-energia-aliments-ocupació.

El projecte preveu la instal·lació i prova demostrativa de solucions tecnològiques innovadores basades en la natura a Lesbos, Mykonos i Tinos, a Grècia. Les millors solucions estudiades es replicaran en 25 llocs de la regió mediterrània on s’inclouen 3 llocs a les Illes Balears: Formentera, Cabrera i Mallorca. El projecte està coordinat per la National Technical University a Atenes. A Espanya participa l’Institut de Ciència i Recerca de l’Aigua (ICRA) de Girona i la Universitat de les Illes Balears. La Doctora Caterina Amengual del grup de recerca d’Ecologia Interdisciplinar de la UIB coordinarà les tasques d’adaptació i disseny de les solucions d’enginyeria ecològica a les Illes Balears.

El projecte respon als objectius que marca la Llei balear de canvi climàtic i transició energètica, on s’estableix que les administracions han de desenvolupar accions encaminades a la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic en les Illes Balears, i la Llei balear de residus que promou la valorització energètica dels llots d’aigües residuals depurades, així com la seva reutilització per l’ús agrícola.