Iniciada la tramitació per contractar les obres d’ampliació i millora de tractament de la depuradora de Sant Lluís

El projecte a executar inclou l’ampliació de les línies de tractament biològic, un nou decantador secundari o la remodelació del digestor de fangs

L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) ha iniciat la tramitació per contractar i dur a terme les obres de millora del tractament de la planta depuradora de Sant Lluís, Menorca.

L’empresa pública gestiona el sistema general de sanejament i depuració associat a l’EDAR en virtut del conveni vigent signat amb l’Ajuntament. L’estat general de conservació i l’evolució de la població varen fer necessària la redacció d’un projecte d’ampliació i reforma de la planta.

Una vegada redactat, el projecte a executar inclou actuacions de millora de la instal·lació elèctrica i actuacions de millora a la mateixa EDAR, tals com l’ampliació de les línies de tractament biològic, un nou decantador secundari, o la remodelació del digestor de fangs, entre d’altres.

Aquestes actuacions permetran uns valors de cabal de 4.000 m³/dia, augmentant la capacitat en un 33% en el cabal i del 100% en el cas de la població equivalent.

El pressupost de les obres és de 4.464.921,74 € (IVA exclòs) i, una vegada contractades, el termini d’execució es preveu de 21 mesos.

L’aprovació d’aquesta tramitació va ser acordada pel Consell d’Administració d’ABAQUA el passat 30 de maig.