Control de meduses

Control de meduses

El control de meduses és un servei recent que l’Agència Balear de l’Aigua ofereix des de fa només dues temporades (2018 en endavant). Aquest servei de recollida de meduses es duu a terme paral·lelament amb actuals projectes científics de monitoratge, com ara l’anomenat “Detecció́ de meduses en la mar Balear i la seva relació́ amb les variables ambientals” a càrrec del Govern de les Illes Balears, el SOCIB i CSIC. Així doncs, no sols es busca una retroalimentació mútua capaç de posar en relleu les coincidències/discordances existents entre dades de l’Agència Balear de l’Aigua i projectes científics en curs, sinó que també es persegueix l’obtenció de nova informació que ajudi, per exemple, a predir on pot aparèixer un bloom/massa de meduses per tal de procedir a la seva retirada abans no arribi a una zona de bany.

Tal com succeïa a l’apartat anterior, si volem realitzar una comparació òptima de resultats a nivell autonòmic cal trobar un criteri que permeti equiparar els valors obtinguts al conjunt d’illes que conformen l’arxipèlag balear, per tant, repetirem el criteri d’equiparar les illes en base a longitud de costa. La Figura 110 representa l’evolució, quant a control i recollida de meduses, per any i illa que ha experimentat l’arxipèlag Balear durant els dos primers anys que s’ha ofert aquest nou servei.

Figura 110. Meduses recollides anualment per cada illa durant el període 2018-2019.

 

El primer que podem destacar és, sens dubte, el domini de la temporada inicial sobre la més recent. Totes les illes, amb excepció d’Eivissa, van retirar durant 2018 més del doble de quantitat de meduses que durant el període equivalent pel 2019. Al mateix temps, sorprèn veure que, tot i ser l’illa de major extensió, Mallorca és superada quasi sempre (excepte la temporada 2018) per la resta d’illes, ressaltant el cas de Formentera durant el 2019, on a aquesta es retira fins a un 66% més de meduses que a la major de les illes de Balears.

Per altra banda, la Figura 111 representa la mateixa evolució anterior, ara sense discernir entre illes, per mes i any. Podem observar una tònica molt conseqüent amb l’exposat a l’anterior gràfic, una clara dominància de la temporada 2018 respecte 2019. Ara bé, existeixen punts interessants a comentar, com ara que durant el mes d’inici de la temporada, 2019 sí aconsegueix imposar-se sobre el seu homòleg anterior. A partir d’aquí els camins són prou diferenciats.

El període de màxima retirada per a 2018 correspon al mes de juny, moment a partir del qual comença un descens ininterromput fins setembre (valor mínim de recollida). En canvi, per a 2019, el període de màxima recollida coincideix amb l’inici de les tasques de recollida, és a dir, el mes de maig, moment a partir del qual s’observa un descens també generalitzat, però amb la variació que aquí la tendència es veu interrompuda a final de temporada, arran d’un repunt de més del doble de pes retirat durant setembre (55 kg) respecte l’agost anterior (25 kg), que representa el moment de més baixa recollida.

Figura 111. Meduses recollides mensualment a Balears durant el període 2018-2019.

 

Mallorca

Continuant amb la dinàmica actual, la Figura 112 presenta l’evolució de recollida de meduses per mes i any a Mallorca. El gràfic resultant recorda al vist a la figura immediatament anterior, sent el període de màxima retirada d’ambdós anys el factor comú més rellevant. Ara bé, també trobem una sèrie de diferències clares.

En primer lloc, la superioritat de 2018 sobre 2019 al llarg dels cincs mesos de feina i, en segon lloc, totes dues temporades finalitzen ara amb un augment en la quantitat de meduses recollides, destacant l’any 2019, on dit augment és ja una constant des de juliol. Per altra banda, els valor mínims de retirada es situen, aquest cop, entre juliol (2019) i agost (2018).

Figura 112. Meduses recollides mensualment a l’illa de Mallorca durant el període 2018-2019.

 

Si centrem l’interès en la temporada 2019 i el tipus de medusa recollida cal esmentar, primer, que el Servei de Neteja del Litoral proporciona als patrons de les embarcacions (per tal de facilitar les tasques d’identificació) una fitxa a color amb fotografies dels 9 tipus de meduses més comuns al mar Balear. Aquests 9 tipus, que generalment prenen el nom de gèneres d’aquests animals, són: Pelagia, Tuberculata, Rhizostoma, Aurelia, Chrysaora, Carabela (Physalia physalis), Velella, Aequorea i Ctenòfors.

Tal com es veu a la Figura 113, a Mallorca s’han retirat fins a quatre tipus de meduses, corresponent quasi el 70% al tipus Pelagia.

Figura 113. Tipus de meduses recollides durant la temporada 2019 a l’illa de Mallorca.

 

La Figura 114, il·lustra l’evolució de la retirada d’aquests quatre tipus de meduses al llarg de la temporada en qüestió. El primer a destacar és que el tipus Pelagia (meduses emmarcades dins el grup dels escifozous) és l’únic que es recull en tots els mesos i, al mateix temps, és també el tipus que més varia respecte a si mateix (fins a ±40,5 kg). En contraposició, el tipus Velella (meduses emmarcades dins el grup dels hidrozous) només és recollit durant el mes de maig, mentre que els dos tipus restants, Tuberculata i Rhizostoma (ambdós pertanyents també al grup del escifozous), poden recollir-se en, almenys, dos dels cinc mesos que conformen la temporada. Un altre punt interessant a ressaltar resulta ser que els períodes de màxima retirada varien depenent del tipus de medusa, sent el més habitual maig (Pelagia i Velella), amb dos valors molts allunyats als vistos a l’època de màxima retirada dels dos tipus restants.

Figura 114. Tipus de meduses recollides mensualment a l’illa de Mallorca durant la temporada 2019.

 

Si volem realitzar una mirada encara més correcta, la Figura 115 mostra els resultats de la temporada per zones de l’illa, diferenciant-se entre nord-oest, nord-est, sud-est i sud-oest.

Podem veure com la zona nord-oest és on es concentren els majors valors de retirada, així com el màxim nombre de tipus de meduses (juntament amb la zona sud-oest). També comprovem com el tipus Pelagia no sols es retira durant tots els mesos de la temporada, sinó també a totes les zones de l’illa on es realitzen tasques de recollida. En contraposició, altre cop, tenim el tipus Velella, que sols es recollit el mes de maig i, ara, també sabem que només a la zona nord-oest de l’illa. Finalment, és interessant comentar que, de no ser pel tipus Pelagia, no s’hauria extret cap tipus de medusa a la zona sud-est aquesta temporada.

Figura 115. Tipus de meduses recollides per zona a l’illa de Mallorca durant la temporada 2019.

 

Menorca

A continuació, la Figura 116 reflecteix l’evolució de recollida de meduses per mes i any a Menorca. Aquí, tal com succeïa a nivell autonòmic, la temporada de 2018 sempre s’imposa sobre la del 2019, a excepció del mes de maig, on aquesta darrera també presenta el seu moment de màxima retirada.

És important destacar que 2018 segueix un esquema idèntic al vist anteriorment a Mallorca amb un període de recollida màxim localitzat al mes de juny, moment a partir del qual s’inicia un descens no interromput fins agost, com a conseqüència d’un lleuger repunt dels valors de recollida que es produeix durant setembre. No es pot dir el mateix quant a 2019. L’evolució deixa un patró en forma de zig-zag (constants descensos i increments) on la major nota de concordança respecte casos anteriors es troba, principalment, en què maig continua sent el mes de màxima retirada. És interesant, però, constatar que des de juny el zig-zag és força estable, sense grans variacions.

Figura 116. Meduses recollides mensualment a l’illa de Menorca durant el període 2018-2019.

 

Si posem l’accent sobre la temporada 2019 i el tipus de medusa recollida, tal com es veu a la Figura 117, s’han identificat i retirat un total de tres tipus, corresponent més del 75% al tipus Pelagia.

Figura 117. Tipus de meduses recollides durant la temporada 2019 a l’illa de Menorca.

 

La Figura 118, il·lustra l’evolució de la retirada d’aquests tres tipus de meduses al llarg de la temporada en qüestió.

Queda patent que la dominància del tipus Pelagia, amb el màxim valor de retirada localitzat al mes de maig,només es veu interrompuda durant el mes d’agost, on cap exemplar és recollit. També és el tipus que més variació presenta respecte si mateix (fins a ±25 kg). Per altra banda, el tipus Rhizostoma només és retirat just al final de temporada, durant el mes de setembre, sent aquest el seu moment de màxima retirada. Entremig, el tipus Velella presenta el seu màxim de retirada també durant el mes de maig i dos períodes d’absència (juny i setembre).

Figura 118. Tipus de meduses recollides mensualment a l’illa de Menorca durant la temporada 2019.

 

Seguint la dinàmica vista a Mallorca, la Figura 119 mostra els resultats de la temporada per zones de l’illa, diferenciant-se aquest cop entre les zones nord, est, sud i oest.

La zona que més quantitat de meduses retira, exclusivament exemplars del tipus Pelagia,és la zona oest. Paral·lelament, el tipus Pelagia també és l’únic que s’ha retirat per tot Menorca. Per altra banda, la zona est de l’illa és on es concentra la major varietat de meduses, els tres tipus. Al mateix temps, també és l’única zona on s’ha retirat el tipus Rhizostoma (concretament durant el mes de setembre si atenem a la Figura 118.

Figura 119. Tipus de meduses recollides per zona a l’illa de Menorca durant la temporada 2019.

 

Eivissa

L’evolució de recollida de meduses per mes i any a l’illa d’Eivissa es representa a la Figura 120. Per primer i únic cop la temporada 2019 sobrepassa a la de 2018 la major part del temps, amb només juliol com excepció. Tant 2018 (2 kg agost vs 7 kg setembre) com 2019 (3,5 kg agost vs 7,5 kg setembre) finalitzen la temporada amb valors que superen amb més del doble els observats el mes anterior.

Per separat, l’any 2018 destaca també per presentar un patró d’evolució en forma de zig-zag que, tal com succeïa a Menorca durant la temporada de 2019, de juny en endavant és estable (amb increments i descensos molt equiparables), sent juliol i setembre els períodes de màxima recollida. Pel que fa el 2019, aquest presenta dues seccions clarament diferenciades, on la majoritària (compren els tres primers mesos) respon a un lapse notable de descens, i la minoritària (els dos mesos restants) a un ascens menys abrupte. En aquest cas, el període de màxima recollida es localitza a la secció majoritària, concretament al mes de maig.

Figura 120. Meduses recollides mensualment a l’illa d’Eivissa durant el període 2018-2019.

 

Si posem l’accent sobre la temporada 2019 i el tipus de medusa recollida, tal com es veu a la Figura 121, s’han identificat i retirat un total de quatre tipus, corresponent quasi el 90% al tipus Pelagia.

Figura 121. Tipus de meduses recollides durant la temporada 2019 a l’illa d’Eivissa.

 

La Figura 122, mostra l’evolució de la retirada d’aquests quatre tipus de meduses al llarg de la temporada en qüestió. El tipus Pelagia és l’únic retirat durant els cinc mesos, representant maig i juliol els mesos amb el valor màxim i mínim de recollida respectivament, en consonància amb el vist a Mallorca. També és el que més variació presenta respecte si mateix (fins a ±23 kg). En contraposició, els tipus Velella i Carabela[1] només són retirats a l’inici de les tasques de recollida, mentre que el tipus Tuberculata és recollit durant  els mesos de juliol i setembre.

Un dels aspectes més importants que podem extreure d’aquesta figura resulta ser, precisament, la presència d’exemplars del tipus Carabela (Physalia physalis, organisme colonial pertanyent al grup dels hidrozous), arran de la seva potent, i fins i tot perillosa, picadura. Eivissa destacta per ser l’única illa de tot l’arxipèlag balear on les embarcacions que treballen pel Servei de Neteja del Litoral han hagut de retirar-ne exemplars.

Figura 122. Tipus de meduses recollides mensualment a l’illa d’Eivissa durant la temporada 2019.

 

Si volem tenir una visió més concreta de la situació, la Figura 123 reflecteix els resultats de la temporada en base a zones de l’illa.

La zona est destaca per ser la que presenta no sols la major varietat de tipus de medusa (Pelagia, Tuberculata i Carabela), sinó també el major valor de recollida. Per una altra banda, destaca que per primera i única vegada, el tipus Pelagia no es retira a nivell de tota l’illa (no s’ha recollit cap exemplar a la zona sud). En contraposició, trobem el tipus Tuberculata i Velella, els quals només s’han recollit a una única zona (est i sud, respectivament). Per la seva part, el tipus Carabela s’ha pogut retirar, tot i que amb valors molts baixos, a dues de les quatre zones estudiades (est i sud).

Figura 123. Tipus de meduses recollides per zona a l’illa d’Eivissa durant la temporada 2019.

 

Formentera

L’evolució de recollida de meduses per mes i any a l’illa de Formentera es representa a la Figura 124. El primer que destaca resulta ser que, per ambdós anys, els valors màxims de recollida es troben cap al final de la temporada, en concret agost (2018) i setembre (2019), fet que no succeeix a cap altra illa de l’arxipèlag.

Ressalta, sobretot, l’any 2018 on, llevat del pic experimentat durant el mes d’agost (29 kg), els valors de recollida de la resta de mesos presenten un recorregut molt lineal (sempre entre els 6-8 kg). El mateix ocorre, en menor grau, el 2019, el qual presenta fins agost valors de recollida compromesos entre els 3 i 6 kg, despuntant el mes de setembre (9,5 kg). El valor mínim de recollida és compartit per diversos mesos tant per l’any 2018 com 2019, però únicament juliol coincideix com a valor mínim en ambdues temporades.

Figura 124. Meduses recollides mensualment a l’illa de Formentera durant el període 2018-2019.

 

Si posem el focus d’atenció sobre la temporada 2019 i el tipus de medusa recollida, tal com es veu a la Figura 125, Formentera destaca per ser l’illa que menys varietat presenta, només  dos tipus, corresponent més del 75% del total al tipus Pelagia.

Figura 125. Tipus de meduses recollides durant la temporada 2019 a l’illa de Formentera.

 

La Figura 126 il·lustra l’evolució de la retirada d’aquests quatre tipus de meduses al llarg de la temporada en qüestió. El primer que es pot veure és la dominància del tipus Pelagia durant tots els mesos a excepció de juliol. Per primer cop, i en contraposició a les altres illes, el valor màxim de recollida no es situa a l’inici de temporada, sinó a l’altre extrem, el mes de setembre. No obstant això, el tipus Pelagia segueix sent el que més varia respecte si mateix (fins a ±6,5 kg).

Per altra banda, el tipus Tuberculata sí es conseqüent, respecte a valor màxim de recollida, amb el vist tant a Mallorca com Eivissa. Les tres illes el presenten durant  el mes de setembre, amb la particularitat que el 2019 podem trobar aquest valor màxim en més d’un mes (juliol i setembre).

Figura 126. Tipus de meduses recollides mensualment a l’illa de Formentera durant la temporada 2019.

 

Si volem tenir una visió més concreta de la situació, la Figura 127 reflecteix els resultats de la temporada en base a zones de l’illa.

Podem destacar que el tipus Pelagia, tal com succeeix a Mallorca, és retirat durant els cinc mesos i a totes les zones de Formentera, sent la zona nord on més quantitat d’exemplars (exclusivament del tipus Pelagia) es recullen. Quant al tipus Tuberculata, és recollit a totes les zones menys la nord i en un lapse temporal que abasta des de juny fins setembre.

Figura 127. Tipus de meduses recollides per zona a l’illa de Formentera durant la temporada 2019.

 


[1]  El tipus Velella i Carabela coincideixen tant en el mes de recollida com en el valor retirat (2 kg). Així doncs, es dona el cas que el primer tipus es superosa sobre el segon i, d’aquesta manera, aquest darrer queda emmasquerat a la figura 30.