Què feim quant a neteja del litoral

Què feim quant a neteja del litoral

Què feim quant a neteja del litoral

La neteja del litoral de les Illes Balears és un servei públic consolidat del Govern de les Illes Balears desenvolupat durant els últims 16 anys. Encara que la neteja del litoral es una competència municipal (zona terrestre) i estatal (zona marina), la Conselleria de Medi Ambient i Territori mitjançant l’Agència Balear de l’Aigua desenvolupa anualment aquest servei a la franja marítima de les Illes Balears, des de la línia de costa fins 3 milles nàutiques.

L’Agència Balear de l’Aigua té adjudicades les competències per a realitzar qualsevol activitat necessària per el Govern de les Illes Balears en matèria de qualitat ambiental, residus i litoral. D’acord amb els estatuts anteriorment esmentats, el servei de Neteja del Litoral és part integral de tot un seguit de mesures i accions destinades a assolir objectius com:

  1. Desenvolupament del servei de neteja del litoral marítim mitjançant una xarxa de barques de neteja. Encara que la neteja del litoral es una competència municipal (zona terrestre) i estatal (zona marina), l’Agència Balear de l’Aigua desenvolupa anualment aquest servei a la franja marítima de les Illes Balears, des de la línia de costa fins 3 milles nàutiques.
  1. Assessorament a qualsevol entitat, pública o privada, en matèria de qualitat ambiental, residus i litoral, especialment en relació amb les directrius i programes comunitaris; així com en la redacció i la implementació de plans empresarials de prevenció i minimització de residus.
  2. Promoció i la posada en marxa de campanyes d’educació i informació social relacionades amb la qualitat ambiental, residus i litoral, incloent la posada en marxa de programes de formació i capacitació professional, en col·laboració, si escau, amb altres centres o col·lectius especialitzats ; així com la publicació de llibres, fullets, programes informàtics i tot tipus de material de difusió i divulgació, i la participació en exposicions, fires i congressos.

Així, l’Agència Balear de l’Aigua gestiona i dirigeix el servei de neteja de litoral  a través de la licitació pública de contractes plurianuals amb empreses especialitzades en la neteja i gestió de residus que executen el servei de neteja de litoral amb un total de 30 d’embarcacions dividides en tipus platja (26) i tipus Semi-litoral (4) per al conjunt de les Illes Balears. A més, s’ha de destacar que el servei de neteja del litoral inclou el control i recollida de meduses des de l’any 2018.